Kvietimai

Kvietimas teikti Anykščių miesto vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3

Anykščių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos veiksmus (projektas „Anykščių miesto  vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-0-001, projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų:

1.1.2. veiksmas.Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje (kriterijai).

Kvietimuose  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 75 000 eurai.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:

  1. viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija - Anykščių miestas.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:

  1. VVG teritorijoje įregistruoti ir savo veiklą vykdantys privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos.

Daugiau informacijos: 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PSFA) II skyrius.

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).

Kvietimo pabaiga: 2019 m. liepos mėn. 05 d. 10.00 val.

Mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams bus organizuojami:

2019 m.  birželio 12 d. 10 val. ir 14 val.

Mokymų vieta – Šaltupio g. 15, Anykščiai

Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 Anykščiai, tel. +37065900319, el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

Kvietimo dokumentai:

 (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944).