Kvietimai

KVIETIMAS NR.4

2019-07-24

Kviečiame teikti projektinius pasiūlymus esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir naujų gyventojų poreikių atitinkančių paslaugų plėtrai

Anykščių miesto vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą “Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas” skelbia projektinių pasiūlymų atranką Anykščių miesto vietos plėtros strategijos uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste“ veiksmo „Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra“ įgyvendinimui.

Kvietimu siekiama prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą.

Galimi pareiškėjai - projektinius pasiūlymus pateikę viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miestas. Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną projektinio pasiūlymo paraišką.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 21 075,45 Eurai

Kvietimo pabaiga - 2019 m. rugsėjo  15 d. 13.00 val. adresu: Šaltupio g. 15, Anykščiai.

Liepos 25 d. 15 val. bus organizuojami mokymai Anykščių miesto VVG valdybos nariams.

Liepos mėn. 31 d. 13 val. bus organizuojami pareiškėjų mokymai adresu Šaltupio g. 15, Anykščiai

Kvietimo dokumentai:

  1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 4;
  2. Projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas
  3. Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros projektinio pasiūlymo forma;
  4. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija
  5. 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. Nr. 1V-977 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĖS „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO" (TAR, 2018-12-28, Nr. 21742). Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad521430970c11e9ae2e9d61b1f977b3

 

Daugiau informacijos kreiptis: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 tel. 8 659 00319 , el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

 

 

 

 

 

Kvietimas teikti Anykščių miesto vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 3

2019-06-04

Anykščių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos veiksmus (projektas „Anykščių miesto  vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-0-001, projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų:

1.1.2. veiksmas.Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje (kriterijai).

Kvietimuose  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 75 000 eurai.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:

  1. viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija - Anykščių miestas.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:

  1. VVG teritorijoje įregistruoti ir savo veiklą vykdantys privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, nevyriausybinės ir bendruomeninės organizacijos.

Daugiau informacijos: 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr.08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – PSFA) II skyrius.

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).

Kvietimo pabaiga: 2019 m. liepos mėn. 05 d. 10.00 val.

Mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams bus organizuojami:

2019 m.  birželio 12 d. 10 val. ir 14 val.

Mokymų vieta – Šaltupio g. 15, Anykščiai

Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu anyksciumvvg@gmail.com

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Kristina Beinorytė, Šaltupio g. 15 Anykščiai, tel. +37065900319, el. paštas: anyksciumvvg@gmail.com

Kvietimo dokumentai:

 (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944).