VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Įmonės steigimas

Įmonės steigimas – vienas iš patraukliausių ir populiariausių būdų įgyvendinti savo verslo idėją. Įmonę įregistruoti galima dviem būdais: steigimo dokumentus tvirtinant notarų biure arba internetu.

Juridinio asmens steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre. Galima išskirti kelis įmonių steigimo etapus, būdingus bet kurios teisinės formos JA:

 1. Aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas;
 2. Tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas;
 3. Buveinės patalpų pasirinkimas; 
 4. JA pavadinimo pasirinkimas ir registravimas. 
 5. Steigimo dokumento surašymas (steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas);
 6. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas;
 7. Reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti);
 8. Įstatų / nuostatų parengimas;
 9. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti valdymo organai, įgalioti atstovauti asmenys;
 10. Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas;
 11. Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui.

Įmonių steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą, informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims ir pan. reglamentuoja Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos atitinkamos įmonės teisinės formos įstatymai (LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Individualių įmonių įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Asociacijų įstatymas ir t.t.) ir kiti teisės aktai.

Priklausomai nuo įmonės teisinės formos, steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo arba ir fizinis asmuo, ir JA.

Steigimas elektroniniu būdu

Steigiant mažąją bendriją, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją ar viešąją įstaigą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis
  • valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
  • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia ir Tele2 išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai;
 • juridinio asmens steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo;
 • steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis:
  • individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais;
  • uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
  • asociacijos pavyzdiniais įstatais ir steigimo sutarties forma;
  • viešosios įstaigos pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
  • mažosios bendrijos pavyzdiniais nuostatais.
 • steigiamos individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, asociacijos ar viešosios įstaigos pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė turi būti patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas;
 • patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas;
 • uždarosios akcinės bendrovės steigimo atveju akcijos apmokamos piniginiu įnašu;
 • pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

Taip pat informacijos apie įmonių steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei JA registrui dokumentus galima rasti VĮ Registrų centras internetiniame puslapyje. Šiame puslapyje galima rasti ir visas reikalingas užpildyti JAR formas. (Registrų centro konsultacinės tarnybos tel. 8 5 268 8262, trumpasis 1637).

Atlyginimas už juridinių asmenų registravimo paslaugas

Už juridinių asmenų, filialų ar atstovybių įregistravimą*:

Paslaugos kaina eurais

Akcinės bendrovės, Europos bendrovės, Europos ekonominių interesų grupės, Europos kooperatinės bendrovės, komercinio banko, draudimo įmonės, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės įregistravimas 30,83
Uždarosios akcinės bendrovės įregistravimas, dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje 30,83
Uždarosios akcinės bendrovės įregistravimas, dokumentus pateiktus e. būdu 14,02
Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo), komanditinės ūkinės bendrijos, tikrosios ūkinės bendrijos, advokatų profesinės bendrijos įregistravimas 27,51
Individualios įmonės, dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje 21,12
Individualios įmonės, dokumentus pateiktus e. būdu 13,08
Valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos ar viešojo juridinio asmens, veikiančio pagal įstatymą ar kitą teisės aktą, įregistravimas

24,44

Viešosios įstaigos įregistravimas, dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje 28,00
Viešosios įstaigos registravimas, dokumentus pateiktus e. būdu 11,65
Asociacijos, labdaros ir paramos fondo, bendrijos įregistravimas, dokumentus pateikus paštu ar klientų aptarnavimo padalinyje 25,65
Asociacijos, labdaros ir paramos fondo, bendrijos įregistravimas, dokumentus pateiktus e. būdu 11,99
Valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, biudžetinės įstaigos ar viešojo juridinio asmens, veikiančio pagal įstatymą ar kitą teisės aktą, įregistravimas) 24,44
Mažosios bendrijos įregistravimas  17,13
Juridinio asmens filialo ar atstovybės įregistravimas  26,57
Užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės įregistravimas  41,75
Regioninės plėtros tarybos įregistravimas 28,00
Kito juridinio asmens įregistravimas 28,00
Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo laikinas įrašymas į Juridinių asmenų registrą 6,75
Juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo tapatumo nustatymas 8,04

* Už tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų, jų tos pačios religijos tikslams įgyvendinti įsteigtų juridinių asmenų, taip pat profesinių sąjungų ir jų susivienijimų bei minėtų juridinių asmenų filialų ir atstovybių įregistravimą atlyginimas neimamas