VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Parama smulkiesiems ūkiams (2022 m.)

Prioritetai – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.

Tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

 

REMIAMA VEIKLA

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.

 

Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

Žemės ūkio valdos ekonominio dydį, išreikštą standartine produkcijos verte (VED), galima sužinoti: prisijungus per elektroninius valdžios vartus ir nemokamai užsisakius ūkio duomenų peržiūrą (ūkininkas turi žinoti savo valdos numerį); informacija apie VED taip pat teikiama bendruoju VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro telefonu (8-5) 266 0620.

Norintys teikti paraiškas turi surinkti ne mažiau kaip 25 balus. Kaip skaičiuojami balai žiūrėti ČIA

 

PARAMOS DYDIS

 Didžiausias išmokos dydis – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų).

 Parama skiriama verslo planui įgyvendinti ir mokama išmokant išmoką.

 Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą priėmimo (be mokėjimo prašymo pateikimo) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Jeigu verslo planas įgyvendintas netinkamai, išmoka nemokama (jeigu buvo išmokėta išmokos dalis, ta dalis susigrąžinama).

 

 Verslo planas laikomas tinkamai įgyvendintu, jei:

  •  paraiškos teikimo metu buvęs produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis padidintas ne mažiau kaip 20 proc., kaip nurodyta Taisyklių 17.10 papunktyje;
  •  pasiekti verslo plane numatyti veiklos plėtros tikslai ir vykdoma pelninga veikla, kaip nustatyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse;
  •  atliktos (apmokėtos, pristatytos į ūkį, įregistruotos viešuosiuose registruose (jei registracija privaloma)) bei naudojamos verslo plane numatytai veiklai vykdyti visos verslo plane numatytos investicijos.

VERSLO PLANAS

 Pareiškėjas, paramos gavėjas verslo plano įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali įgyvendinti projektų pagal šią ir kitas investicines Programos priemones ir (arba) priemonių veiklos sritis, išskyrus Taisyklių 23 papunktyje nurodytas išimtis.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškų priėmimas - nuo 2022-03-01 iki 2022-03-31

Paraiškos NMA gali būti teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą. 

Pildant paraiškas per ŽŪMIS, jos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.

 

 

VISA INFORMACIJA  NMA puslapyje

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti