VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

 

Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

 

TINKAMI VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJAI

1) Kaimo gyventojai – fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą yra deklaravęs VVG teritorijoje.

2) VVG teritorijoje naujai įregistruoti, tačiau veiklos dar nevykdantis privatūs juridiniai asmenys atitinkantys mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

3) Ūkininkai, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir registruoti VVG teritorijoje.

 

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus, pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat Verslo plane (FSA 2 priedas), pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

 

FINANSAVIMAS

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

  • iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai pareiškėjas privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

 

Priemonei skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000 Eur (vienas šimtas tūkstančių eurų);

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 8 d. 8.00 val. iki 2022 m. balandžio 8 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu Ladigos g.1-204, Anykščiai.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama telefonais 8 614 88577 

VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 615 30539, administratorė Ilona Jurevičienė.

 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.anyksciuvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Ladigos g.1-204, Anykščiai.

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti