VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1)

Veiklos sritis skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų užtikrinimas ir kt.). Priemone skatinama NVO ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

 

TINKAMI VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJAI

VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, religinės bendruomenės, viešosios įstaigos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos).

 

FINANSAVIMAS

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių eurų); didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. kovo 9 d. 8.00 val. iki 2022 m. balandžio 11 d. 16.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai pateikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Anykščių rajono vietos veiklos grupei adresu Ladigos g.1-204, Anykščiai.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama   telefonais 8 614 88577 - VPS administravimo vadovas Jurijus Nikitinas ir 8 615 30539, administratorė Ilona Jurevičienė.

Anykščių VVG 

 

Atsiliepimai

Komentuoti