VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

VMI informacija verslui

VMI pagalbos priemonės nuo sausio 1 d.

Vyriausybė pritarė VMI pasiūlymui ir gruodžio 16 d. protokoliniu sprendimu (NR. 59) iki 2021 m. balandžio 30 d. pratęsė mokestinės pagalbos priemonių taikymą nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms. VMI sudarė naują įmonių, nukentėjusių nuo pandemijos sąrašą, kurioms iki balandžio 30 d. ir dar du mėnesius:

  • nebus skaičiuojami delspinigiai
  • nevykdomi mokesčių išieškojimo veiksmai

Norėdami sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) be palūkanų, į naują sąrašą įtraukti verslininkai prašymą VMI turės pateikti iki balandžio 30 d., kadangi MPS turi būti sudaryti iki birželio 30 d.

Naują pandemijos paveiktų įmonių sąrašą parsisiųsti galite čia.

Įmonės į naująjį sąrašą buvo įtrauktos atsižvelgiant į rudens karantino metu nustatytus veiklos vykdymo ribojimus pagal EVRK sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų.

Sudarant sąrašą buvo atsižvelgta ir į kitus įmonės veiklos rodiklius. Pvz. į sąrašą nėra įtrauktos įmonės (PVM mokėtojos), kurių apyvarta 2020 m. spalio – lapkričio mėn., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2019 m., nesumažėjo. Taip pat, jei įmonė yra įtraukta į nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašą, vertinama ir tai, ar įmonė nėra bankrutuojanti, likviduojama ir pan.

VMI nukentėjusių mokesčių mokėtojų sąrašą atnaujins kas mėnesį, įvertinusi įmonių (PVM mokėtojų) teikiamus deklaracijų duomenis.

Mokestinių pagalbos priemonių taikymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27.

Kai įmonė pateko į 2020 metų nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau neįtraukta į naują sąrašą

Įmonėms, kurios anksčiau buvo laikomos nukentėjusiomis nuo pandemijos, tačiau dabar į naująjį sąrašą nėra įtrauktos, mokestinės pagalbos priemonės galioja iki 2021 m. vasario 28 d., per šį laiką jos gali kreiptis į VMI dėl MPS sudarymo. Sąrašą įmonių, kurioms 2020 metais buvo taikomos mokestinės pagalbos priemonės, parsisiųsti galite čia.

Sąrašą įmonių, kurioms 2020 metais buvo taikomos mokestinės pagalbos priemonės pagal pateiktą prašymą, parsisiųsti galite čia.

Jei verslas neįtrauktas į naują nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašą, tačiau patiria sunkumus

Verslininkai, kurie į naują sąrašą nėra įtraukti, tačiau dėl COVID-19 taip pat patyrė finansinių sunkumų, dėl mokestinės pagalbos priemonių taikymo netrukus galės kreiptis į mokesčių administratorių. Mokesčių administratorius šiuo metu rengia standartizuotą prašymo formą, kurią įmonės turės pateikti per Mano VMI. Nepriklausomai nuo prašymo pateikimo laiko, pagalbos priemonės patenkinus prašymą bus taikomos nuo sausio 1 d.

Mokestinės paskolos sutartis be palūkanų

Be palūkanų ir be klausimų – iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Mokestinės paskolos sutartį be palūkanų galima sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. balandžio 30 d., o įmokas sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d. Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Prašymą ir dabar galima pateikti prisijungus prie Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Mokesčių apskaita ir mokėjimai > Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas.Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, galima paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam kaip dviejų metų mokestinės paskolos sutarties sudarymui yra taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turi pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Įmokas galima prašyti atidėti vieneriems metams.

Mokesčių mokėtojai sudarydami mokestinės paskolos sutartį, pirmąją įmoką gali paprašyti nukelti vieneriems metams. Tokiu atveju, kai skola nesiekia 300 tūkst., teikiant prašymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, kai ji yra lygi ar didesnė kaip 300 tūkst. - mokesčių administratoriui kartu su prašymu reikia pateikti ir pagrindžiančius dokumentus. Pažymėtina, jog nukeliant mokėjimą, mokestinės paskolos sutarties be palūkanų pabaigos terminas nesikeičia, ją galima sudaryti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Išsami mokestinių paskolų sudarymo tvarka nustatyta 2020 m. kovo 26 d. VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-27.

Įmonės, besinaudojančios mokestine pagalba

Įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 sąrašas, kurios naudojasi mokestine pagalba ir kurių turima bendra mokestinė nepriemoka (kartu su mokestinės paskolos sutartimis) yra didesnė kaip 100 tūkst. eurų, sąrašą galima rasti čia. Sąrašas atnaujinamas kiekvieną pirmadienį.

Sąraše, sausio 4 d. duomenimis, yra 1,2 tūkst. įmonių, apie kurias skelbiama tik paslaptyje nelaikoma informacija: įmonės pavadinimas, įmonės kodas, bendra mokestinės nepriemokos suma (kartu su mokestinės paskolos sutartimis) bei įmonės sumokėtų mokesčių suma 2019 ir 2020 m. Šiame sąraše skelbiamos įmonės nelaikomos skolingomis biudžetui, skelbiama informacija apie mokestinę nepriemoką neturės įtakos jų veiklos vykdymui ar dalyvavimui viešuose pirkimuose.

Įmonių, daugiausiai sumokančių mokesčių Top500 yra skelbiamas ir atnaujinamas čia.

Mokesčių lengvatos skiriamai paramai

Pinigais, maistu ar apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis; paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras. Daugiau informacijos šia tema - čia.

Daugiau informacijos apie mokesčių lengvatas paramai COVID-19 protrūkio laikotarpiu rasite Lietuvos muitinės interneto svetainėje.

Kasos aparatų naudotojams

Mokesčių mokėtojai, dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir / arba karantino, ilgiau nei 10 darbo dienų nenaudojantys kasos aparatų, neprivalo pranešti mokesčių administratoriui apie laikiną jų nenaudojimą.

Pranešti apie laikinai nenaudojamą kasos aparatą dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos nereikia, kol Lietuvoje galios ši padėtis. Paskelbus ekstremalios situacijos pabaigą bus taikoma iki ekstremalios situacijos paskelbimo galiojusi tvarka.

Jei veikla, kurioje naudojamas kasos aparatas, stabdoma ne dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ar karantino, apie tai pranešti būtina pateikiant pranešimą el. paštu vadovaujantis „vieno langelio" principu, t. y. bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

PVM atskaitos tikslinimas

Daugiau informacijos apie pridėtinės vertės mokesčio atskaitos tikslinimą, kai dėl karantino buvo prarastos gendančios prekės, rasite čia.

Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

Akcizai

Visą aktualią informaciją apie su akcizais susijusių dokumentų išdavimo bei paslaugų teikimo pokyčius rasite čia.

Informacija apie inventorizacijos atlikimą čia.

Aktuali informacija dirbantiems savarankiškai

Informaciją gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, patiriantiems sunkumus dėl COVID-19 viruso rasite čia.

Aktuali SODRA informacija

Informaciją apie „Sodros" įmokų lengvatas bei atidėjimą rasite čia.

 

VMI informacija

Atsiliepimai

Komentuoti