VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka 2020 m.

žimtumo tarnyba skelbia 2020 m. vietinių užimtumo iniciatyvų (VUI) projektų atranką. Paraiškos subsidijai gauti priimamos iki 2020 m. kovo 19 d. tikslinės teritorijos Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose darbdavys planuoja steigti darbo vietas.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr.V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 28 punktu, įgyvendinti VUI projektus atrenkami tie projekto teikėjai, kurių VUI projektų įgyvendinimo metu steigiamoms darbo vietoms užimti keliami reikalavimai atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

 • reikalavimai atitinka Klientų aptarnavimo departamento aptarnaujamoje teritorijoje VUI projektų atrankos paskelbimo dieną registruotų bedarbių turimas kvalifikacijas ar (ir) kompetencijas arba (ir) turimą darbo patirtį;
 • reikalingų kvalifikacijų arba (ir) kompetencijų bedarbiai galės įgyti iki VUI paraiškoje nurodytos darbo vietos įsteigimo datos.

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

 • skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
 • planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
 • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius.
 • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM.
 • paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (18 835,21 eurų) VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys bus skiriamas:

 • užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
 • užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
 • numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
 • vietos bendruomenės ir (ar) nevyriausybinės organizacijos indėliui;
 • projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
 • projekto grąžai.

Paraiška gali būti pateikta popierine arba elektronine forma (elektroninė forma turi būti įrašyta skaitmeninėje laikmenoje ir pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paraiška turi būti  pateikiama užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „VUI paraiškų atrankai“ ir „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Paraiška, neatitinkanti šių reikalavimų, nebus nagrinėjama.

VUI paraiškos forma ir jos vertinimo kriterijai: VUI projekto paraiškaVUI paraiškos atitikties vertinimo formaVUI paraiškos kokybės vertinimo kriterijaiVUI paraiškos kokybės papildomi vertinimo kriterijaiVUI sutartis.

VUI priemonę reglamentuojantys teisės aktai:

Čia susipažinkite su darbo neturinčių asmenų dalimi, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, tikslinėse teritorijose, kuriose 2020 m. siūloma įgyvendinti vietinių užimtumo iniciatyvų projektus.

Daugiau informacijos dėl VUI priemonės įgyvendinimo galite sužinoti Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883 ir Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.

Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose nustatytu grafiku bus organizuojamos konsultacijos: VUI konsultacijų grafikas atrankai.

 

Šaltinis: Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Atsiliepimai

Komentuoti