VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka 2021 m.

Informacija teikiantiems paraiškas

Užimtumo tarnyba 2021 m. vasario 22 d. skelbia vietinių užimtumo iniciatyvų projektų paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos iki kovo 23 d. imtinai Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama steigti darbo vietas.

Paramos darbo vietoms steigti atrankų paskelbimo grafikas 2021 metams

VUI paraiškos sąmatoje nurodytos išlaidos privalo būti:

 • skirtos darbo vietoms įsteigti ir sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtose darbo vietose;
 • planuojamos patirti per VUI projekto įgyvendinimo sutartyje numatytą laikotarpį;
 • paskirstytos pagal planuojamas steigti darbo vietas. Kiekviena planuojama steigti darbo vieta detalizuojama nurodant konkretų išlaidų elementą ir įsigyjamus kiekius;
 • sąmatoje turi būti įtrauktos visos reikalingos išlaidos, nurodytos eurais be PVM, kai pareiškėjai yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kaip PVM mokėtojai. Kai pareiškėjai nėra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje – išlaidos nurodomos su PVM;
 • paraiškoje planuojamos lėšos vienai darbo vietai steigti negali viršyti 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių sumos (šiuo metu iki 19921,26 eurų) VUI paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Subsidija skiriama darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikiam materialiam turtui) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos). Patalpų remonto atveju numatytos panaudoti subsidijos lėšos paskirstomos lygiomis dalimis kiekvienai steigiamai darbo vietai.

Vertinant VUI projektus, pagrindinis dėmesys skiriamas:

 • užimtumo didinimui teritorijose, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei šalies vidurkis;
 • užimtumo didinimui tautinių mažumų gausiai gyvenamose teritorijose (Vilniaus, Šalčininkų, Švenčionių arba Trakų rajono savivaldybėse, Visagine ar Ignalinoje);
 • numatomiems įdarbinti asmenims, turintiems papildomą rėmimo požymį, nurodytą Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 1–8 ir 10 punktuose;
 • numatytam įdarbinimui steigiamojoje darbo vietoje registruotų Užimtumo tarnyboje bedarbių, turinčių profesijas, kurių perteklius yra Klientų aptarnavimo skyriaus aptarnaujamoje teritorijoje, kurioje steigiama darbo vieta;
 • numatomam steigti darbo vietų skaičiui;
 • projekto teikėjo nuosavų lėšų indėliui;
 • numatytam mokėti darbo užmokesčiui lyginant su nustatytu vidutiniu darbo užmokesčiu;
 • pateiktos paraiškos susiejimui su įmonės pagrindine veiklos sritimi, siekiui įsigyti darbo priemones, kurios susijos su  įmonės pagrindine veikla.

Paraiška gali būti pateikta popierine arba elektronine forma (elektroninė forma turi būti įrašyta skaitmeninėje laikmenoje ir pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu). Paraiška turi būti  pateikiama užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „VUI paraiškų atrankai“ ir „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Paraiška, neatitinkanti šių reikalavimų, nebus nagrinėjama.

VUI sutarties, paraiškos forma ir jos vertinimo kriterijai: VUI paraiškos formaVUI paraiškos atitikties vertinimo formaVUI paraiškos kokybės vertinimo kriterijaiVUI paraiškos kokybės papildomi vertinimo kriterijaiVUI sutartis.

VUI priemonę reglamentuojantys teisės aktai:

Vienos įmonės deklaracija

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Čia susipažinkite su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A1-924 Dėl savivaldybių ar seniūnijų teritorijų, kuriose 2021 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo” patvirtintomis savivaldybių ar seniūnijų teritorijomis, kuriose 2021 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai.

Užimtumo tarnyba teikia informaciją apie šalyje registruotą nedarbą pagal atskiras apskritis, seniūnijas ir registruotų perteklinių profesijų sąrašą. Taip pat galite susipažinti su konsultacijų dėl vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo grafiku 2021 metais.

Užimtumo tarnybos 2020 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtintas 2020 m. finansuojamų vietinių užimtumo iniciatyvų projektų sąrašas.

Daugiau informacijos dėl VUI priemonės įgyvendinimo galite sužinoti Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883 ir Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyriuose.

 

Užimtumo tarnybos informacija

Atsiliepimai

Komentuoti