VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Finansavimo galimybės jūsų verslui

Planuojate įsigyti naują įrangą ar diegti naujas technologijas? Planuojate skaitmenizuoti verslo procesus? O galbūt domina įvairios kitos ES finansavimo galimybės? Tuomet dalinamės su jumis artimiausiu metu pasirodančiais kvietimais teikti paraiškas finansavimui gauti.

1. MVĮ Skaitmeninimas. Paraiškų teikimas iki spalio 30 d.

- Priemonės tikslas - skatinti MVĮ skaitmeninimą, finansuojant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

- Remiama veikla - E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant (klientų savitarnos sprendimai, el. prekybos platformos, išteklių valdymo sistemų integravimas ir kt.).

- Galimi pareiškėjai: MVĮ (veikiantis ne trumpiau kaip vienerius metus, kurių pačios pagamintos produkcijos arba teikiamų paslaugų vidutinės metinės pardavimo pajamos per dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos yra ne mažesnės kaip 100 000€).

Numatomas finansavimas: iki 50 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50%

2. Dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktų ir sprendimų kūrimas. Paraiškų teikimas iki spalio 31 d.

Priemonės tikslas - skatinti startuolius bei atžalines įmones kurti inovatyvius DI, blokų grandinės technologijų, rankinio darbo procesų automatizavimo (robotikos) produktus/sprendimus.

Parama skirstoma stadijomis/etapais. Galima prašyti finansavimo pirmam ir pasirinktinai antram arba trečiam etapui (t.y. negalima prašyti finansavimo ir antram ir trečiam etapams).

Galimi pareiškėjai: 1 stadija: labai maža, maža įmonė, veikianti ne ilgiau nei 5 metus Sostinės regione iki paraiškos pateikimo ir kuri ketina kurti dirbtinio intelekto, blokų grandinės technologijų, robotikos procesų automatizavimo produktus ir sprendimus; 2/3 stadija: labai maža, maža įmonė, veikianti Sostinės regione ne trumpiau kaip 6 mėnesius, bet ne ilgiau nei 5 metus iki paraiškos pateikimo.

Numatomas finansavimas: iki 102 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 100%

3. Ecoinovacijos. Paraiškų terminas iki spalio 12 d.

Priemonės tikslas: paskatinti MVĮ diegtis netechnologines ekoinovacijas, t. y. diegti aplinkosaugos vadybos (valdymo) sistemas, atlikti gamybos technologinius ir (ar) aplinkosaugos auditus bei projektuojant gaminius taikyti ekologinio projektavimo principus.

Remiama veikla: aplinkos valdymo sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir/ ar gamybos technologinių auditų, po kurių būtų pateikta racionalaus išteklių naudojimo ir taršos prevencijos analizė. Numatoma paremti projektus, kuriais skatinamas ekologinis projektavimas, t. y. numatoma pagerinti gaminių ekologiškumą per visą jų gyvavimo ciklą (žaliavų parinkimas ir naudojimas, gamyba, pakavimas, vežimas, naudojimas), ekologinius aspektus sistemingai įtraukiant pačiame ankstyviausiame gaminio projektavimo etape. Bus finansuojami projektai, kuriais skatinamas produktų ekologinis ženklinimas, t. y. tų gaminių ar paslaugų, kurie yra mažiau žalingi aplinkai ir žmonių sveikatai nei kiti tos pačios grupės produktai, sertifikavimas.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos arba vidutinės pramonės įmonės registruotos ir veiklą vykdančios vidurio ar vakarų Lietuvoje, veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus, kurių metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendrojo pardavimo struktūroje, kurių pardavimo pajamos per pastaruosius finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Finansavimas: iki 80 tūkst. eur.

Finansavimo intensyvumas: iki 50%

4. Iškastinio kuro naudojimo mažinimas įmonėse. Kvietimą teikti paraiškas planuojama paskelbti rugsėjo mėn.

Remiama veikla – iškastinio kuro katilų keitimas.

Galimi pareiškėjai: MVĮ.

Numatomas finansavimas: iki 200 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 70%

5. Žaliasis eksperimentas. Paraiškas galima teikt iki 2024 m. sausio 31 d.

Remiama veikla (-os) – inovatyvių aplinkai draugiškų, t. y. tvarių produktų gamybą skatinančių, technologijų kūrimas, demonstravimas MVĮ, veikiančiose Koncepcijoje nustatytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityse. Siekiant inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų sukūrimo, numatoma investuoti į MTEP ir patentavimo veiklas.

Galimi pareiškėjai: pramonės įmonės; galimi projekto partneriai – MVĮ, mokslo ir studijų institucija (toliau – MSI), didelė įmonė.

Galimi partneriai: MVĮ, mokslo ir studijų institucija, didelė įmonė.

Numatomas finansavimas: iki 500 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 80%

6. Ino Pažanga. Paraiškų teikimas iki lapkričio 13 d.

Finansuojama veikla: inovacijų kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba ir parengimas rinkai.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės arba didelės įmonės (kai bendradarbiauja su MVĮ), veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ne trumpiau kaip 1 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur, o suminės 3 paskutinių finansinių metų išlaidos MTEP yra ne mažesnės kaip 10 000 Eur.

Numatomas finansavimas: iki 1 200 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 85%

7. Ino Branda. Paraiškų teikimas iki lapkričio 13 d.

Finansuojama veikla: inovacijų kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba ir parengimas rinkai.

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės arba didelės įmonės, veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ilgiau kaip 3 metus ir kurių suminės 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos yra ne mažesnės kaip 300 000 eurų (sudedamos 3 paskutinių finansinių metų veiklos pajamos) ir išlaidos MTEP sudaro ne mažiau kaip 30 000,00 eurų per paskutinius 3 finansinius metus (sudedamos paskutinių 3 finansinių metų išlaidos MTEP).

Numatomas finansavimas: iki 2 000 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 85%

8. Expo galimybės pažangiems. Paraiškų teikimas iki lapkričio 6 d.

Finansuojamos veiklos: dalyvavimo užsienyje vykstančioje parodoje išlaidos (stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei dalyvaujant bet kurioje konkrečioje parodoje, parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir pragyvenimo valstybėje, kurioje vyksta paroda, išlaidos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis).

Galimi pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip vienus metus, kurių ne mažiau kaip 51% paskutinių finansinių metų pajamų bendroje pardavimų struktūroje sudaro paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamos ir kurios metinės pardavimo pajamos yra ne mažesnės negu 145 000 Eur per pastaruosius vienus finansinius metus. Veikiančios Sostinės regione.

Numatomas finansavimas: iki 150 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50%

9. Įgūdžiai MVĮ. Paraiškų teikimas iki 2024 m. vasario 5 d.

Remiama veikla: darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

Galimi pareiškėjai: Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau nei 3 metus, kurios metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51% bendroje pardavimų struktūroje ir vidutinės metinės pajamos ir per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur, kai įmonė vidutinė, ir ne mažesnės kaip 50 000 Eur, kai įmonė labai maža arba maža.

Numatomas finansavimas: iki 100 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 70%

10. Expo galimybės. Paraiškų teikimas iki 2023 m. gruodžio 29 d.

Finansuojama veikla: labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Bus finansuojama naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra, įskaitant rinkų tyrimus, rinkodaros veiksmus, ryšių su strateginiais partneriais vystymą, galimybių pristatymą užsienyje, MVĮ produktų ir paslaugų sertifikavimą, eksporto vadybininko paslaugas.

Galimi pareiškėjai: mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, vykdančios veiklą ilgiau kaip 1 metus ir kurių metinės pajamos ne mažesnės kaip 50 000 Eur.

Numatomas finansavimas: iki 100 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50 proc.

11. Energetinis efektyvumas pramonei (Sostinės, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas). Kvietimas numatomas 2023 m. lapkričio mėn.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip trejus metus, kurių vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo yra ne mažesnės negu 300 000 Eur. jeigu pramonės įmonė yra didelė, ir 145 000 Eur., jeigu pramonės įmonė yra labai maža, maža ar vidutinė.

Remiama veikla: naujausios ir aplinkai palankiausios įrangos ir technologijų diegimas pramonės įmonėse pagal energijos vartojimo audite pateiktas rekomendacijas.

Finansavimas: nuo 75 000 iki 900 000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:

– iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;

– iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

– iki 30 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė;

– Pagalbos intensyvumas gali būti padidintas 15 proc., kai investicijos vykdomos Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse.

12. Netechnologinės inovacijos. Kvietimas numatomas 2023 m. spalio mėn.

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip dvejus metus, registruotos ir veiklą vykdančios vidurio ar vakarų Lietuvos regione, kurių metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje ir kurios vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur.

Remiama veikla: netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą.

Numatomas finansavimas: iki 140 000 Eur.

Numatomas finansavimo intensyvumas: iki 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

13. Skydų gamybos skatinimas. Paraiškas galima teikti iki gruodžio 8d.

Galimi pareiškėjai: Juridiniai asmenys - labai mažos, mažos, vidutinės ir dideles medienos pramonės įmonės (vykdančius ekoniminę veiklą: Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba; Kitų baldų gamyba).

Remiama veikla: pradinės investicijos, skirtos gaminti skydus.

Finansavimo suma: 10 000 000.00 Eur

Finansavimo intensyvumas:

Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė;

Iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė;

Iki 35 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai pareiškėjas yra didelė įmonė.

 

Jeigu domina finansavimo galimybės ir reikalinga konsultacija dėl tinkamos priemonės parinkimo, susisiekite!

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti