VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Skelbiamas 2022 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų priėmimas

Skelbiamas 2022 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų paraiškų priėmimas

 

Projektų dalinio finansavimo tikslas – sudaryti visuomenei galimybes prisidėti prie nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimo, inicijuojant ir/arba plėtojant paveldo objektų  pažinimą bei žinių sklaidą vietos, regioniniu, nacionaliniu mastu.

 

Dalinis finansavimas gali būti skiriamas:

1. pažinimo sklaidai ir atgaivinimui:  pažintiniams renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą; smulkiajai leidybai, t. y. mažesnės kaip 1 lanko apimties (40 000 spaudos ženklų, įskaitant tarpus) informaciniams leidiniams.

2. leidybai (knygoms): šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.

Svarbu!Ta pati paraiška negali būti teikiama ir pažinimo sklaidai/atgaivinimui, ir  leidybai. Leidybiniame projekte paramos prašoma ne brošiūroms, lankstinukams ir kt. smulkiajai leidybai priskiriamiems leidiniams, net jei apimtis viršija 1 spaudos lanką!

 

Prioritetinės sritys

Paraiškoje būtina nurodyti vieną iš 2022 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministro patvirtintų pažinimo sklaidos ir atgaivinimo arba leidybos prioritetų. Prioritetas įrašomas 1 paraiškos puslapyje, prie projekto pavadinimo, nurodant tikslų prioriteto ir, jei yra, paprioritečio, numerį (pvz. 1.3. p.).

 Svarbu! Pažinimo sklaidos ir atgaivinimo paraiškoje įrašomas 1 šių veiklų prioritetas ir papriotitetis, leidybos paraiškoje – 1 leidybos paraiškų prioritetas. Patvirtintą prioritetų sąrašą žr. pateikiamuose Prieduose).

 

Projektų vertinimo kriterijai:

1. projekto turinio ir prioriteto atitikimas (0-30 balų);

2. projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai, edukacijai (0-10 balų);

3. projekto socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas (0-10);

4. projekto kultūrinė-geografinė sklaida (0 -10 balų);

5. kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas atitinkamais dokumentais (0-10 balų);

6. projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga (įrašyti ne daugiau 3 projektų; 0-10 balų);

7. projekto rezultatų sklaida ir veiklų tęstinumas (0-10 balų);

8. tikslus, realus, subalansuotas projektų biudžetas, pagrįstos išlaidos (0-10 balų).

 

Projekto finansavimo apimtys ir sąlygos:

–        projektui įgyvendinti prašoma suma negali viršyti 90 procentų bendros projekto įgyvendinimui reikalingos sumos;

–         svarstomos ir dalinai finansuojamos tik atskirus garantinius raštus su tikslia įrašyta kofinansavimo suma pateikusios paraiškos (paraiškoje įrašoma 3.3 p.; jei įrašomos veiklos ar paslaugos – jos turi būti įkainotos konkrečiomis sumomis, žr. (2005-05-11 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-205 patvirtintų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių 16 p., toliau - Taisyklės);

Išimtis – atskiras garantinis neteikiamas, jei projektą kofinansuoja paraišką teikianti įstaiga/organizacija (įrašoma paraiškos 3.3 p.);

–         tiek paraiška, tiek sąmata turi būti pasirašyti ir įstaigos/organizacijos vadovo, ir finansininko/buhalterio. Jei įstaiga/organizacija yra nedidelė ir finansininko/buhalterio neturi, vietoje finansininko antrą kartą pasirašo įstaigos/organizacijos vadovas.

–        paraiška pateikiama su būtinais pateikti priedais (pateikiami priedai įrašomi paraiškos gale ir KPEPIS pildomame prašyme).

–        pareiškėjas tam pačiam projektui negali gauti paramos ir iš Departamento, ir iš Lietuvos kultūros tarybos programų (Taisyklių 14 p.). Vienam prioritetui teikiama viena paraiška. Bendras paraiškų kiekis ribojamas prioritetų kiekio

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos priimamos iki:

2022 m. balandžio 21 d. – pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų;

2022 m. balandžio 28 d.  – leidybos projektų.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu, prisijungus prie Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinės sistemos (KPEPIS) www.kpepis.lt

 

KAS TEIKIA INFORMACIJĄ

Tarptautinių ryšių ir paveldo sklaidos skyriaus vyr. specialistė Nijolė Narbutaitėnijole.narbutaite@kpd.lt (darbo dienomis nuo 13 val. iki 17 val.), 8614 74 735 (darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 12 val.).

 

Jei norite pateikti paraišką?

1. Atidžiai susipažinkite su Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklėmis ir jų priedais.

2. Įvertinkite, ar Jūsų projekto idėja atitinka šio konkurso reikalavimus, prioritetus ir tikslą.

3. Jei taip, užpildykite nustatytos formos paraišką, parenkite jos gale įrašytus priedus bei garantinį(-ius) raštą(-us), įrodantį(-čius) dalinio finansavimo turėjimą.

4. Sistemoje www.kpepis.lt užpildyti prašymą (kuris atitinka paštu siunčiamos paraiškos lydraštį) ir į 1 (pdf) dokumentą sudėjus paraišką, į kitą - privalomus priedus, išsiųsti paspaudus „Pateikti“. Svarbu! „Pateikti“ spauskite 1 kartą.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

www.kpd.lt

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti