VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Savarankiško užimtumo rėmimas

Užimtumo tarnyba darbo neturinčius asmenis ragina kurti savo verslą

Užimtumo tarnyba 2021 m. sausio 6 d. skelbia savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos konkursą, paraiškos subsidijai gauti priimamos iki vasario 5 d. imtinai Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama steigti darbo vietą.

Paramos darbo vietoms steigti atrankų paskelbimo grafikas 2021 metams

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie:

1. Kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);

2. Pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų vertinimo metu (dieną) atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:

1) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;

2) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;

3) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

4) bedarbiai iki 29 metų;

5) vyresni kaip 45 metų bedarbiai.

Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas didinti užimtumą kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose, taip pat vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydis, planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius, paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį. Su paraiškos vertinimo kriterijais galite susipažinti: Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškų atitikties užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimas

Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį. Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis neviršija 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (19921,26 eurų) savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Paraiška ir paraiškos teikėjas vertinami pagal savarankiško užimtumo rėmimo nustatytus paraiškos vertinimo kriterijus. Kai pateiktos paraiškos surenka vienodus pereinamuosius balus, yra vertinamos pagal papildomus vertinimo kriterijus. Paraiška gali būti popierinė arba elektroninė, įrašyta skaitmeninėje laikmenoje, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiška turi būti  pateikiama užklijuotame voke, adresuotame Užimtumo tarnybai, nurodant „SUR paraiškų atrankai“. Ant voko turi būti užrašyta „Neatplėšti iki oficialios vokų atplėšimo procedūros“. Paraiška, neatitinkanti šių reikalavimų, nenagrinėjama. Paraiškos dėl savarankiško užimtumo rėmimo formą rasite čia.

Savarankiško užimtumo rėmimą reglamentuoja:

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 44 ir 47 straipsniai;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas;

Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-163 „Dėl paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims tvarkos aprašas.

Vienos įmonės deklaracija

Savivaldybės, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra didesnė negu vidutiniškai šalyje.

Siekiant atsakyti į kylančius klausimus dėl savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų rengimo, Užimtumo tarnybos departamentų skyriuose organizuojami mokymai ir konsultacijos. Su numatomų konsultacijų grafiku galite susipažinti: Savarankiško užimtumo rėmimo konsultacijos 2021 m.

Pirmosios atrankos 2020 m. finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas.

Antrosios atrankos 2020 m. finansuojamų savarankiško užimtumo rėmimo projektų sąrašas.

Papildoma informacija teikiama bendruoju Užimtumo tarnybos konsultacijų numeriu 1883.

 

Užimtumo tarnybos informacija

Atsiliepimai

Komentuoti