VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Priemonės „Pramonės skaitmeninimas LT“ kvietimas

Lietuvos pramonei skaitmeninti Ekonomikos ir inovacijų ministerija skiria dar 15,35 mln. eurų. Pramonės įmonės pagal Europos Sąjungos (ES) investicijų priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“ galės įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir įsidiegti  įrangą su integruotomis skaitmeninimo technologijomis.

Kvietimo pradžia: 2020 m. kovo 10 d.
Kvietimo pabaiga: 2020 m. birželio 22 d.
Planuojama kvietimo finansavimo suma –  15 350 882 Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Remiama veikla:
1. pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos;
2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.

Tinkami pareiškėjai  –  pramonės MVĮ.

Didžiausia galima finansavimo suma – labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 1 000 000 Eur , vidutinėms įmonėms – 2 900 000 Eur, pramonės MVĮ technologiniam auditui ir jo priežiūrai – 20 000 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 61 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.
Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.
Įgyvendinančioji agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. birželio 22 d. 24:00 val.
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020 m. birželio 22 d. 16:00 val.

Kvietimo dokumentai:

1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA).

2. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).

3. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti (PFSA 5 priedas).

4. Darbo našumo skaičiavimo lentelė.

5. Technologinio audito rengimo rekomendacijos.

6. Verslo plano forma.

7. Verslo plano finansinė dalis.

8. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas).

9.  „Vienos įmonės“ deklaracija.

10.  Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma.

11. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

12. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

13. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

 

Paraiškų teikimas per Duomenų mainų sistemą (DMS):

Paraiškų teikimas per DMS.

Konsultacijos:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais: 
tel. 8 620 16927, el. p. pramone@lvpa.lt.   
 
Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais):
tel. 8 682 84182, el. p. dms@lvpa.lt.

 

Šaltinis: Lietuvos verslo paramos agentūra

Atsiliepimai

Komentuoti