VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Priemonės „Eco-inovacijos LT+“ kvietimas

„ECO-INOVACIJOS LT+“ NR. 4

Kvietimo pradžia: 2020 m. kovo 23 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. liepos 13 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 22 000 000  Eur.

Priemonės tikslas – skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Remiama veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas.

Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramonės simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).

Tinkami pareiškėjai  –  pramonės MVĮ.

Didžiausia galima finansavimo suma – 1 500 000 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite čia.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. liepos  13 d. 24:00 val.
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020 m. liepos 13 d. 16:00 val.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų. 

Dokumentai:

1. Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA).
2. Paraiškos formą prašome atsisiųsti iš Duomenų mainų svetainės (DMS).
Kartu su paraiška turi būti pridedamas ir įgaliojimas.
3. Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, parengta pagal Aprašo 4 priedą.
4. Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (jei PVM nesusigrąžinamas.
5.  Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos elektroninė deklaracijos forma
6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas.

7. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

8. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

Konsultacijos:

Priemonės projektų tinkamumo klausimais:
tel. 8 612 85675, el. p. ecoinovacijos@lvpa.lt.
 
Dėl paraiškų pateikimo per DMS (techniniais klausimais) 7.30–16.00 val.:
tel. 8 682 84182, el. p. dms@lvpa.lt

 

Šaltinis: Lietuvos verslo paramos agentūra

Atsiliepimai

Komentuoti