VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

Dėl paramos trumpoms tiekimo grandinėms – nuo kovo 16 d.

Nuo kovo 16 d. ūkininkai kviečiami įsitraukti į trumpąsias maisto tiekimo grandines pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“.

Šiam paraiškų rinkimui skirta 1 881 134 Eur paramos lėšų. Paraiškos bus renkamos iki gegužės 15 d. Priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Dėl šalyje susiklosčiusios ekstremalios situacijos, susijusios su viruso plitimu, paraiškų priėmimas teritoriniuose padaliniuose negalimas, tad raginame pareiškėjus sekti informaciją apie paraiškų pateikimo galimybes NMA svetainėje www.nma.lt, taip pat NMA Facebook paskyroje.

Remiama veikla

Pagal KPP veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ remiamas mažųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.

Galimi pareiškėjai

Parama paremta bendradarbiavimu žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, todėl paraišką būtina teikti su partneriais, t. y. projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 subjektai. Pareiškėjais ir partneriais gali būti ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba) perdirbimu ir (arba) rinkodara; privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio  ir maisto produktų prekyba; viešieji juridiniai asmenys, veikiantys žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse (gali būti  partneriais ir tarpininkais).

Pareiškėjo ir partnerių bendradarbiavimas privalo būti įtvirtintas jungtine veiklos sutartimi, pasirašyta prieš paraiškos pateikimą. Pareiškėjai ir partneriai projektą įgyvendins kartu kaip vienos projekto grandinės dalyviai. Pareiškėjas per vieną kvietimą gali pateikti tik vieną paraišką paramai gauti. Tuo tarpu pareiškėjo ir partnerio dalyvavimas kitose KPP priemonėse, pateikus paraišką pagal priemonės veiklos sritį neribojamas.

Projektui įgyvendinti gali būti paskirtas arba įdarbintas projekto vadovas.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Paramos lėšomis galima kurti logistikos centrą (remiama statinių, susijusių su žemės ūko produkcijos gamyba ir sandėliavimu, statyba), nuomotis prekybos patalpas, pirkti pakavimo ir fasavimo bei perdirbimo įrangą, mobilią „parduotuvę ant ratų“, mokėti už transportavimo (kuras, nuoma, paslaugos) išlaidas, mokėti darbo užmokestį pardavėjui ir projekto vadovui.

Priemonės įgyvendinimo taisyklėse tinkamos finansuoti išlaidos išskirtos į penkias kategorijas, t. y. verslo plano įgyvendinimo išlaidos (projekto reikmėms skirtos naujos N1, O2 ir SP (įrengta kaip maisto prekių pardavimo vieta) kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Parama įsigyti Nklasės transporto priemones kroviniams vežti (išskyrus visureigius) ir (ar) mobiliajai prekybai vykdyti  teikiama tuo atveju, kai N1  klasės transporto priemonėje  yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų, O2 ir SP klasės transporto priemonėje įrengta prekybinė zona su šaldoma patalpa (arba be jos)  ir kai tai susiję su projekto veikla; mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius, prekybiniai baldai (stelažai, lentynos, šaldymo vitrinos ir kt.) ir prekybinė įranga (svarstyklės, kasos aparatas ir kt.), fasavimo ir (arba) pakavimo įranga bei medžiagos, ir kt.), einamosios bendradarbiavimo išlaidos (susitikimų organizavimo, administracinių patalpų (biuro) nuomos, kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos, taip pat darbo užmokestis projekto vadovui – jos negali viršyti 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas), einamosioms projekto įgyvendinimo išlaidos (pardavėjo darbo užmokesčio, prekyvietės patalpų / ploto nuomos ir išlaikymo, dalyvavimo trumpalaikiuose renginiuose vietos nuomos, transportavimo, kasos aparato modifikavimo išlaidos. Svarbu atkreipti dėmesį, jei paramos paraiškoje suplanuotos išlaidos, kurioms nustatyti fiksuotieji įkainiai, jų vertė apskaičiuojama tik pagal fiksuotuosius įkainius (iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis yra taikomas projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto kiekybinio rezultato pasiekimas, kai paramos gavėjas neteikia išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų), skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra (trumpalaikių renginių organizavimo, prekės ženklo kūrimo ir gaminimo paslaugų ir kt.), išlaidos (ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų) bei bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų).

Paramos suma

Vienam projektui galima gauti iki 120 000 Eur be PVM, nepriklausomai nuo partnerių skaičiaus.

Numatytas paramos intensyvumas – 60 proc. tinkamoms finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, 100 proc. – tinkamoms finansuoti projekto bendrosioms (bet ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, išskyrus einamąsias bendradarbiavimo išlaidas), einamosioms bendradarbiavimo (bet ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas), einamosioms projekto įgyvendinimo bei skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra (bet ne daugiau kaip 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos, iš jų – ne daugiau kaip 50 proc. gali būti skirta pardavimų skatinimo reklamos išlaidoms), išlaidoms.

Kitos sąlygos ir reikalavimai

Pareiškėjai ir partneriai turės prisiimti įsipareigojimą sukurti ne mažiau kaip vieną prekybos vietą ir išlaikyti ją iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, vykdyti prekybą ir aptarnauti ne mažiau kaip 3 000 (stacionariose prekybos vietose) arba 1 000 (laikinose prekybos vietose) pirkėjų per metus; tvarkyti buhalterinę apskaitą  ir rengti finansines ataskaitas.

Paramos gavėjas gali pateikti iki 6 mokėjimo prašymų (įskaitant avanso mokėjimo prašymą) arba, jei  projekte numatytas turtas (visa įranga ir įrengimai) bus įgyjamas finansinės nuomos (lizingo) būdu, iki 10 mokėjimo prašymų (įskaitant avanso mokėjimo prašymą).

Svarbu žinoti, jog projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos negali būti ilgesnė kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklą „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis bus vertinami projektai:

 1. Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai, nurodyti veiklos įgyvendinimo taisyklių 11 punkte):
 • 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų,
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.
 1. Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju atrankos balai būtų sudedami – suteikiama ne daugiau kaip 40 balų) (vertinama pagal paramos paraiškos IV skyriaus 3 dalyje nurodytą informaciją):
 • tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų,
 • pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų,
 • naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiama 15 balų.
 1. Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys (atitiktis šiam kriterijui vertinama paraiškos teikimo metu, jei bent vienas projekto grandinės dalyvis atitinka šį kriterijų) – suteikiama 5 balai.
 2. suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos vietų skaičių):
 • 1 prekybos vieta – 4 balai,
 • 2 prekybos vietos – 8 balai,
 • 3 prekybos vietos – 12 balų,
 • 4 prekybos vietos – 16 balų,
 • 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.
 1. Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų ir (ar) perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškos III skyriuje nurodytą informaciją):
 • 3 produktus – 5 balai,
 • daugiau kaip 3 produktus – 10 balų,
 1. projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiami 5 balai.

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų. Projektų atrankos vertinimo metu nustačius, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška bus atmetama.

Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti nepakakus lėšų, bus atliekami KPP administravimo taisyklėse nurodyti veiksmai. Papildomas šių paraiškų atrankos vertinimas bus atliktas, sudarius pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą. 

Naudinga informacija:

 

Šaltinis: Nacionalinė mokėjimo agentūra

Atsiliepimai

Komentuoti