VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Nuo liepos 1-os Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) renkamos „verslo paraiškos“ – šį kartą verslui plėtoti ir vystyti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“. Paraiškas pagal priemonę NMA bus galima teikti visą vasarą – iki rugpjūčio 31 d.

Šiemet Žemės ūkio ministerija paraiškų pagal KPP veiklą rinkimo etapui skyrė 23 077 753 Eur paramos lėšų.

Paraiškas galima teikti ir per ŽŪMIS

Paraiškos priimamos elektroniniu būdu – naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS). Taip pat paraiškos spausdintine forma gali būti teikiamos teritoriniuose NMA paramos administravimo skyriuose, registruotu paštu ir per kurjerį, pasirašytos saugiu elektroniniu parašu – siunčiant elektroniniu paštu.

Svarbus pakeitimas

Svarbi naujovė, aktuali paraiškas teikiantiems verslo atstovams, – priemonei taikomas ne tik išlaidų kompensavimo, bet ir sąskaitų apmokėjimo būdas.

Kam skiriama parama

Parama skirta įvairinti ekonominę veiklą kaimo vietovėse, padėti kurti ir plėsti mažąsias įmones, palengvinti darbo vietų jose kūrimą.

Pagal KPP veiklą parama bus skiriama ne žemės ūkio veiklos arba veiklų, kurios nurodytos Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, plėtrai, išskyrus 15 veiklų, nurodytų įgyvendinimo taisyklėse: alkoholinių gėrimų gamybai ir prekybai jais, tabako gaminių gamybai ir prekybai jais, ginklų ir šaudmenų gamybai ir prekybai jais ir kt.

Reikalavimai pareiškėjams

Paraiškas gali teikti privatūs juridiniai bei fiziniai asmenys, nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statuso reikalavimus.

Privatus juridinis asmuo, įsteigtas paraiškos teikimo metais, bus laikomas tinkamu gauti paramą tik tuo atveju, jei jo pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, yra fizinis asmuo, ataskaitiniais metais vykdęs veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.

Paraišką pareiškėjas turi teikti individualiai, partneriai negalimi. Taip pat pareiškėju negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.

Atkreiptinas dėmesys, jog pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas kartu su susijusiomis įmonėmis, jei tokių turi, ir jo dydis nustatomas vadovaujantis Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu.

Svarbu turėti projekto finansavimo šaltinį

Pareiškėjas, kuris teikia paraišką, turi užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nurodyti verslo vykdymui reikalingas pareiškėjo lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas ir jas pagrįsti verslo plano, finansinių ataskaitų duomenimis. Skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus, o pasirašytą paskolos sutartį ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį NMA pareiškėjas turi pateikti kartu su mokėjimo prašymu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn.

Projektą, kaip ir anksčiau, privaloma įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, o jį pradėti įgyvendinti būtina ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Apie projekto pradžią pareiškėjas privalo raštu informuoti NMA ir pateikti projekto pradžią patvirtinančius dokumentus – investicijų ir (arba) paslaugų įsigijimo dokumentus, sutartis ir pan.

Sukūrus vieną darbo vietą – iki 50 tūkst. Eur paramos

Paramos dydis priklausys nuo to, kiek pareiškėjas planuoja sukurti naujų darbo vietų. Projektai, kuriuose nenumatyta sukurti naujų darbo vietų, nebus remiami.

Sukūrus vieną darbo vietą, bus skiriama iki 50 000 Eur paramos lėšų. Didžiausia numatyta paramos suma vienam projektui – ne daugiau 200 000 Eur (kai sukurta ne mažiau kaip 4 darbo vietos).

Viena darbo vieta – tai visas etatas, kai priimtas darbuotojas išdirba 8 val. per dieną ir 40 val. per savaitę ištisus metus.

Žinotina, jog įgyvendinant projektą privaloma sukurti ne mažiau kaip 0,5 etato darbo vietą.

Kompensuojama bus iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Pagal veiklos sritį „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ tinkamos finansuoti šios išlaidos: projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas, nauja technika ir įranga (speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamai įrangai ar technologiniam procesui valdyti, projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga), verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos), taip pat bendrosios išlaidos (tarp jų ir viešinimo) – jų finansuojama dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur.

Projektų atrankos kriterijai

Pateiktoms paraiškoms už atitikimą atrankos kriterijams bus suteikiami balai.

Projektų atrankos kriterijai ir balai:

 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos (atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vietą):

- pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):

 • 5 ir daugiau metų – suteikiama 20 balų;
 • nuo 4 iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 4 metų – suteikiama 10 balų;
 • nuo 2 iki 3 metų – suteikiami 5 balai;
 • nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 3 balai;

- pareiškėjas (juridinis asmuo) – registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):

 • 5 ir daugiau metų – suteikiama 20 balų;
 • nuo 4 iki 5 metų – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 4 metų – suteikiama 10 balų;
 • nuo 2 iki 3 metų – suteikiami 5 balai;
 • nuo 1 iki 2 metų – suteikiami 3 balai.
 1. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
 • projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):

Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai);

 • didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):

Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t. y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai).

 1. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas, atrankos balai nesuteikiami; jei projekte numatyta teikti mobilias ir stacionarias paslaugas, balai suteikiami atsižvelgiant į tai, kur vykdoma stacionari veikla) (ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas, lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje):
 • ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiama 10 balų;
 • ataskaitiniais metais vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – suteikiami 5 balai.
 1. Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):
 • iki 0,25 etato – suteikiami 2 balai;
 • nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato – suteikiami 4 balai;
 • nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato – suteikiami 6 balai;
 • nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato – suteikiami 8 balai;
 • 1 etatas ir daugiau – suteikiama 10 balų.
 1. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) – suteikiama 10 balų.
 1. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus (pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus) – suteikiama 10 balų.
 1. Pareiškėja – moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienus metus nepertraukiamai), yra moteris (pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovė yra moteris) – suteikiami 5 balai.
 1. Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:
 • vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažesnis kaip 10;
 • metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.

Suteikiama 10 balų.

Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius, kurį būtina surinkti norint gauti paramą, – 50. Didžiausia galima surinkti atrankos balų suma – 100 balų.

Tvarkingi dokumentai – greitesnis paraiškų vertinimas

Raginame pareiškėjus teikti tvarkingai užpildytas paraiškas ir verslo planus bei pateikti visus reikalingus dokumentus – finansinių ataskaitų rinkinius, pareiškėjo sutuoktinio, artimų giminaičių, pareiškėjo akcininkų, įmonės vadovo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kitus priemonės įgyvendinimo taisyklėse nurodytus dokumentus. NMA gauti tvarkingi dokumentai ne tik greičiau bus įvertinti, bet ir visas paraiškų administravimo procesas vyks sklandžiau.

Naudinga informacija:

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Atsiliepimai

Komentuoti