VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Paraiškos dėl COVID-19 krizės padarinių kompensavimo

Nuo spalio 19 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškos renkamos šalies rajonų savivaldybėse iki lapkričio 20 d.  

Parama skirta paremti ūkininkus ir ūkio subjektus, itin nukentėjusius dėl šiemet paskelbtos ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 plitimu šalyje. Parama bus siekiama gerinti visų ūkių ekonominės veiklos rezultatus, sudaryti palankias sąlygas ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir orientavimą, žemės ūkio įvairinimą, taip pat palengvinti veiklos įvairinimą, mažųjų įmonių kūrimą ir plėtojimą, darbo vietų kūrimą.

Šiam KPP priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 33 141 793 Eur paramos lėšų.

Kas gali teikti paraiškas?

Pagal KPP priemonę paraiškas gali teikti:

  • žemės ūkio veiklos subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
  • labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), užsiimančios žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
  • fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui.

Kokie reikalavimai pareiškėjams?

Dėl paramos besikreipiantys fiziniai ir juridiniai asmenys iki 2020 m. kovo 16 d. turi būti savo vardu, kaip valdos valdytojai, įregistravę žemės ūkio valdą (fiziniai asmenys – ūkininko ūkį) Lietuvos Respublikos (LR) žemės ūkio ir kaimo verslo registre nustatyta tvarka, deklaravę žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) už 2020 metus arba turėti ne mažiau kaip vieną vidutinį metinį sutartinį gyvūną, per 2019 m. kovo 31 d. – 2020 m. vasario 29 d.  laikotarpį pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis. Papildomas reikalavimas juridiniams asmenims – iki 2020 m. kovo 16 d. turi būti registruoti kaimo vietovėje.

Paraišką teikiantys juridiniai asmenys (neatsižvelgiant į teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkantys labai mažos ir mažos įmonės statusą (kaip apibrėžta LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje), iki 2020 m. kovo 16 d. turi būti registruoti kaimo vietovėje.

Paraišką teikiantis fizinis asmuo, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravęs individualią veiklą (išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), iki 2020 m. kovo 16 d. turi būti teisės aktų nustatyta tvarka registravęs individualią veiklą ar įgijęs verslo liudijimą ne trumpesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui ir vykdęs žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą kaimo vietovėje vienus metus iki paraiškos pateikimo bei paraiškos pateikimo metu turi turėti galiojančią individualios veiklos pažymą arba ne trumpiau kaip 3 mėnesius po paraiškos pateikimo galiojantį verslo liudijimą žemės ūkio produktų perdirbimo veiklai vykdyti.

Taip pat visiems pareiškėjams taikomas reikalavimas iki 2020 m. kovo 16 d. būti įtrauktiems į bent vieną iš šių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai iki 2020 m. spalio 19 d. Lietuvos savivaldybių administracijoms pateiktų 2020 m. kovo 16 d. viešai skelbiamų maisto tvarkymo veiklai leidimus turinčių pareiškėjų sąrašų:

Paminėtina, jog pareiškėjas negali turėti įsiskolinimų LR valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei negali būti bankrutuojantis arba likviduojamas.

Koks paramos dydis?

Paramos dydis pagal KKP priemonę priklauso nuo pareiškėjo statuso ir samdomų darbuotojų kiekio.

Žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui galės būti skirta 1 800 Eur dydžio išmoka  kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.), bet bendras išmokos dydis negali viršyti 7 000 Eur.

Žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka, tačiau jei valdoje ar ūkyje yra partnerių, samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir (ar) samdomam darbuotojui (partnerių skaičius skaičiuojamas pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininko ūkio registrų paskutinio atnaujinimo duomenis, bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 17 d., vertinamas samdomų darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.), bet bendras išmokos dydis negali viršyti 7 000 Eur.

Juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.), bet bendras išmokos dydis negali viršyti 18 000 Eur.

Fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravusiam individualią veiklą, galės būti skirta 1 800 Eur dydžio išmoka.

Žinotina, jog tuo atveju, jei pareiškėjas karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 birželio 17 d. yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį, 12.1–12.4 papunkčius, nurodyta išmokos suma bus mažinama gautos subsidijos suma. Kai gauta subsidijos suma yra lygi ar viršija apskaičiuotą išmokos sumą, išmoka nebus skiriama.

Kaip vertinamos paraiškos?

Paraiškas, pateiktas pagal KPP priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“, vertins savivaldybės darbuotojai. Paraiškos vertinimas savivaldybėje turės trukti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo jos užregistravimo savivaldybėje dienos.

Visų paraiškų duomenys bus perduoti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA), kuri apskaičiuos tinkamų finansuoti paraiškų bendrą prašomą paramos sumą. Jei surinktų tinkamų finansuoti paraiškų bendra prašoma paramos suma viršis priemonės biudžetą, NMA atliks prioritetinį paraiškų vertinimą. Apie NMA atliktus pirmumo vertinimo rezultatus ir pareiškėjams skiriamas perskaičiuotas paramos sumas nedelsiant bus informuotos savivaldybės, kurios, gavusios minėtą informaciją, parengs ir išsiųs sprendimus paramos gavėjams. Mokėjimus paramos gavėjams atliks NMA.

Naudinga informacija:

 

NMA informacija

Atsiliepimai

Komentuoti