VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Nuomojamas medinis namelis prekybai

VŠĮ ANYKŠČIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO KILNOJAMO MEDINIO NAMELIO

 

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

                      1.1. VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Centras) viešojo nuomos konkurso (toliau – konkursas) būdu išnuomoja kilnojamus medinius namelius  tvarkymui (maisto gaminimui, ruošimui, perdirbimui, pakavimui, laikymui, saugojimui, paskirstymui, tiekimui, pardavimui), esančius, adresu A. Baranausko a., Anykščiai. Bendras išnuomojamų patalpų plotas yra 12 m2, kurį sudaro:

1.1.1. kilnojamo medinio namelio (plotas 6 m2 (namelis pažymėtas indeksu 1-1, inventorinis  Nr. 124049);

1.1.2. kilnojamo medinio namelio (plotas 6 m2 (namelis pažymėtas indeksu 1-2, inventorinis Nr. 124050);

1.2. 2020 m. statybos mediniai nameliai, esantys  A. Baranausko a., Anykščiai yra su visomis reikalingomis techninėmis priemonėmis (elektra, lentynos, prekybinės dėžės).

1.3. Patalpų naudojimo paskirtis:

1.3.1. turizmo paslaugų teikimui (1 prioritetas – 3 balai);

1.3.2. informavimo ir konsultavimo veiklai (2 prioritetas – 2 balai);

1.3.3  patalpos gali būti naudojamos prekybai (3 prioritetas – 1 balas);

1.4. Pradinis nuomojamų patalpų nuompinigių minimalus mėnesinis dydis yra nustatomas vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu, kurio yra tvirtinamos VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainos. 

 

Nuomos mokestis už nuomojamas patalpas.

Eil. Nr.

Nuomojamos patalpos

 

 

Bendras patalpų plotas

1 dienos nuompinigių dydis Eur su PVM

1 savaitės  dydis Eur su PVM

1 mėnesio nuompinigių dydis Eur su PVM

  1.  

Kilnojamas medinis namelis inventorinis  Nr. 124049);

 

6 m 2

10

30

100

  1.  

Kilnojamas medinis namelis inventorinis  Nr. 124050);

 

6 m 2

10

30

100

*

1.4. Pasibaigus nuomos sutarties terminui bus skelbiamas naujas konkursas.

2. Konkurso organizavimo tvarka

2.1. Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti viešajame nuomos konkurse, arba jų įgalioti atstovai turi pateikti paraišką. Paraiškos teikiamos adresu: Šaltupio g. 15, Anykščiai arba el. paštu: renata@infoanayksciai.lt

2.1.1. paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė (fiziniams asmenims), juridinio asmens ar įmonių, įsteigtų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse, filialų Lietuvos Respublikoje pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė), telefono ryšio numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas;

2.1.2. siūloma konkreti nuomos trukmė.

2.1.3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų kopija, patvirtinta antspaudu ir įgalioto asmens parašu;

2.1.4. dalyvio įsipareigojimas pasirašyti patalpų nuomos sutartį;

2.1.5. veiklos, atitinkančios nuomos sąlygas, aprašymas;

            2.4. Konkurso dalyvio paraiška laikoma nepaduota, jeigu:

2.4.1  pateikti ne visi dokumentai, nurodyti šių konkurso sąlygų 2.1 papunktyje.

2.5. Konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs ilgiausią nuomos trukmės terminą. Jeigu tokį pat laiko tarpą pasiūlo keli konkurso dalyviai, laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, anksčiau įregistruotas konkurso duomenų registracijos žurnale.

2.6. Konkurso laimėtojai renkami atsižvelgiant į 1.3 punkte numatytus prioritetus. Laimi tas konkurso dalyvis, kuris surinko daugiausiai balų.

2.7. Jeigu konkurso laimėtojas neatvyko pasirašyti nuomos sutarties per 3 (tris) darbo dienas (arba per kitą terminą, jei dėl tokio buvo sutarta pagal šių konkurso sąlygų 2.8 papunktį) nuo protokolo pasirašymo dienos, konkurso rezultatai Komisijos sprendimu anuliuojami ir konkursas laikomas neįvykusiu.

Atsiliepimai

Komentuoti