VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas teikti prašymus tapti Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio nariu

Kvietimas teikti Prašymus tapti Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio nariu

                 Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasteris (toliau – Klasteris) – savanoriška santalka, kurios dalyviai – Klasterio nariai (toliau – Partneriai), socialiai atsakingai bendradarbiaujant tarpusavyje įvairiose ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse siekia bendro Klasterio tikslo.

                 Klasterio tikslas – Partneriams atsakingai bendradarbiaujant tarpusavyje įvairiose ekonominės veiklos ir iniciatyvų srityse, racionaliai išnaudojant pastatus adresu Tilto g. 1, Tilto g. 2, Tilto g. 3, Muziejaus g. 1, Anykščiai, bei aplink juos esančių viešųjų erdvių teritorijoje sukurtą infrastruktūrą, skatinti Anykščių rajono gyventojų verslumą bei užimtumą, bendruomeniškumą ir socialinį atsakingumą.

                 Uždaviniai Klasterio tikslui pasiekti:

 • stiprinti Partnerių žmogiškuosius, techninius, meninius, mokslinius, kapitalo, inovacinius,

partnerystės ir kitokius pajėgumus, įgyvendinant projektus, organizuojant mokymus, edukacines programas, konferencijas, muges, plenerus, parodas ir kitas iniciatyvas, atitinkančias Klasterio tikslą;

 • plėtoti naujas verslo idėjas, investicijas į įvairią tiriamąją ir eksperimentinę plėtrą bei

inovacijas, gerinti investicijų į Anykščių rajoną pritraukimą,  sudarant palankią aplinką privačioms bei bendruomeninio verslo iniciatyvoms vystytis, pritraukiant vietos ir užsienio ekspertus, reikalingus naujiems produktams sukurti ar esamiems produktams tobulinti bei Partnerių kompetencijoms didinti;

 • prisidėti prie vietos identiteto didinimo, Klasterio unikalumo ir konkurencinio pranašumo

stiprinimo, sukuriant bendrą Klasterio prekinį ženklą, ieškant bendrų Partnerių veiklos galimybių, sukuriant bendrą ar naudojant Partnerių jau sukurtą, Klasterio produktų pardavimų platformą, apimančią pardavimų tinklus, e-prekybos, rinkodaros įrankius;

 • skatinti Partnerių ekonominį veiklos efektyvumą, dalinimąsi žiniomis, naudojimąsi tais

pačiais ištekliais ar technologijomis ir (ar) naujų produktų sukūrimą, sukuriant glaudų nuolatinį Partnerių tarpusavio ryšį bei įtraukiant kuo daugiau Partnerių į produkto pridėtinės vertės kūrimo grandinės procesus;

 • įtraukti į Klasterio produkto kūrimo procesus kuo daugiau socialiai jautrių asmenų grupių,

taip prisidedant prie socialinės atskirties mažinimo Anykščių rajone;

 • sukurti naujus ar naudoti Partnerių jau sukurtus efektyvius informacinius įrankius, skirtus

informuoti visuomenę, verslą apie Klasterio veiklą ir jo rezultatus, taip didinant Klasterio žinomumą ir pripažinimą.

                 Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio (toliau – Klasteris) Jungtinės veiklos koordinatorius – Anykščių turizmo ir informacijos centras (toliau – Jungtinės veiklos koordinatorius) skelbia konkursą ir kviečia teikti prašymus tapti Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio nariu (toliau – Prašymas). 

                 Teikti Prašymus gali: verslo subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), bendruomeninė ar nevyriausybinė organizacija, viešoji ar biudžetinė įstaiga, vykdanti veiklą Anykščių rajone (toliau – Pretendentas į Klasterio narius). 

                 Prašymai pildomi ir teikiami vadovaujantis Pretendentų į Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio narius atrankos aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas ir jo priedai patvirtinti Jungtinės veiklos koordinatoriaus, Klasterio steigėjų 2022 m. gegužės 16 d. posėdžio protokoliniu pritarimu.

                 Konkurso tikslai:

 • skatinti Anykščių rajono gyventojų verslumą bei užimtumą, socialinį atsakingumą ir

bendruomeniškumą, skirtingų sektorių bendradarbiavimą ir dalinimąsi materialine gerove ir žmogiškaisiais ištekliais;

 • pagal specialiuosius Pretendentų į Klasterio narius atrankos kriterijus (Aprašo 5 priedas),

atrinkti kokybiškiausiai parengtus Pretendentų į Klasterio narius Prašymus ir sudaryti su Pretendentais į Klasterio narius Klasterio jungtinės veiklos sutartis (Aprašo 10 priedas);

 • racionaliai išnaudoti (įveiklinti) Klasterio tikslui ir uždaviniams pasiekti pastatus adresu

Tilto g. 1, Tilto g. 2, Tilto g. 3, Anykščiai, bei aplink juos esančių viešųjų erdvių teritorijoje sukurtą infrastruktūrą.

                 Pretendentas į Klasterio narius gali vykdyti ir / ar planuoti vykdyti įvairią ūkinę-komercinę veiklą, kurios nedraudžia LR įstatymai, tačiau viena iš Pretendento į Klasterio narius Prašyme nurodomų veiklų turi atitikti bent vieną žemiau nurodytų veiklos sričių:

 • Turizmo sritis: kultūrinis, verslo, sveiką gyvenimo būdą propaguojantis, ekologinis / pažintinis turizmas; 
 • Įtraukios ir kūrybingos visuomenės kūrimo sritis;
 • Naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kūrimo sritis;
 • Informacinių ir ryšių technologijų vystymo sritis;
 • Žemės ūkio sektoriaus sritis;
 • Tradicinių amatų, tautinio paveldo produktų populiarinimo sritis. 

Prašymai teikiami nuo 2022 m. gegužės 20 d. iki 2022 m. birželio 30 d. 23 val. 59 min. (įskaitytinai), užpildant Prašymo formą (Aprašo 1 priedas) šiais būdais:

 • pristatant Prašymo originalą tiesiogiai adresu: Muziejaus g. 1, Anykščiai. Prašymas turi

būti užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdintas ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegtas, pasirašytas Pretendento į Klasterio narius vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspauduotas (jei antspaudas yra privalomas pagal Pareiškėjo įstatus). Prašymo originalas pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba siunčiamas paštu Kvietime nurodytu adresu. Prašymai gauti su Lietuvos pašto anspaudu, vėlesniu nei š. m. birželio 27 d. nebus priimami;

 • pateikiant Prašymą naudojantis elektroninėmis priemonėmis, Prašymas turi būti užpildytas

lietuvių kalba Word formatu, pasirašytas Pretendento į klasterio narius vadovo ar jo įgalioto asmens ir kartu su skenuotais pridedamais priedais išsiųstas el. pašto adresu: renata@infoanyksciai.lt. Prašymai, išsiųsti vėliau nei š. m. birželio 30 d. 23 val. 59 min., nebus vertinami. Pretendentas į Klasterio narius gali pridėti papildomą, su Prašymo turiniu susijusią medžiagą, kurią Pretendentas į Klasterio narius mano esant reikalinga pateikti.

Patalpas ir pastatus, skirtus įveiklinimui, Tilto g. komplekse bus galima apžiūrėti š. m.:

 • gegužės 27 d. nuo 13.00 val. iki 16.00 val.,
 • birželio 8  d. nuo 17.30 val. iki 20.00 val.,
 • birželio 11 d. nuo 10.00 val. iki 12.00 val.

Prašymų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. konsultuoja Jungtinės veiklos koordinatoriaus atstovas – Renata Gudonienė mob. tel. 8 614 47676, el. p. renata@infoanyksciai.lt

Aprašas ir jo priedai

Patalpų ir pastatų, skirtų įveiklinimui, schemos

Prašymo forma         

Sutartis                                                                                                            

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti