VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas teikti Prašymus tapti Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio nariu

                  Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio (toliau – Klasteris) Jungtinės veiklos koordinatorius – Anykščių turizmo ir informacijos centras (toliau – Jungtinės veiklos koordinatorius), vadovaudamasis Pretendentų į Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio narius atrankos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Klasterio narių 2024-01-12 protokoliniu sprendimu Nr. 1, skelbia konkursą ir kviečia teikti prašymus tapti Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio nariu (toliau – Prašymas). 

                 Teikti Prašymus gali: verslo subjektas (juridinis ar fizinis asmuo), bendruomeninė ar nevyriausybinė organizacija, viešoji ar biudžetinė įstaiga, vykdanti veiklą Anykščių rajone (toliau – Pretendentas į Klasterio narius). 

                 Konkurso tikslai:

 • skatinti Anykščių rajono gyventojų verslumą bei užimtumą, socialinį atsakingumą ir

bendruomeniškumą, skirtingų sektorių bendradarbiavimą ir dalinimąsi materialine gerove ir žmogiškaisiais ištekliais;

 • pagal specialiuosius Pretendentų į Klasterio narius atrankos kriterijus (Aprašo 5 priedas),

atrinkti kokybiškiausiai parengtus Pretendentų į Klasterio narius Prašymus ir sudaryti su Pretendentais į Klasterio narius Klasterio jungtinės veiklos sutartis (Aprašo 10 priedas);

 • racionaliai išnaudoti (įveiklinti) Klasterio tikslui ir uždaviniams pasiekti pastatus adresu

Tilto g. 1, Tilto g. 2, Tilto g. 3, Anykščiai, bei aplink juos esančių viešųjų erdvių teritorijoje sukurtą infrastruktūrą.

                 Pretendentas į Klasterio narius gali vykdyti ir / ar planuoti vykdyti įvairią ūkinę-komercinę veiklą, kurios nedraudžia LR įstatymai, tačiau viena iš Pretendento į Klasterio narius Prašyme nurodomų veiklų turi atitikti bent vieną žemiau nurodytų veiklos sričių:

 • Turizmo sritis: kultūrinis, verslo, sveiką gyvenimo būdą propaguojantis, ekologinis / pažintinis turizmas; 
 • Įtraukios ir kūrybingos visuomenės kūrimo sritis;
 • Naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kūrimo sritis;
 • Informacinių ir ryšių technologijų vystymo sritis;
 • Žemės ūkio sektoriaus sritis;
 • Tradicinių amatų, tautinio paveldo produktų populiarinimo sritis. 

Prašymai teikiami nuo birželio 1 d. iki  2024 m.  birželio 30 d. 23 val. 59 min. (įskaitytinai), užpildant Prašymo formą (Aprašo 1 priedas) šiais būdais:

 • pristatant Prašymo originalą tiesiogiai adresu: Muziejaus g. 1, Anykščiai. Prašymas turi būti užpildytas kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdintas ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegtas, pasirašytas Pretendento į Klasterio narius vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspauduotas (jei antspaudas yra privalomas pagal Pareiškėjo įstatus). Prašymo originalas pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba siunčiamas paštu Kvietime nurodytu adresu. Prašymai gauti su Lietuvos pašto anspaudu, vėlesniu nei š. m. vasario 15 d. nebus priimami;
 • pateikiant Prašymą naudojantis elektroninėmis priemonėmis, Prašymas turi būti užpildytas lietuvių kalba Word formatu, pasirašytas Pretendento į klasterio narius vadovo ar jo įgalioto asmens ir kartu su skenuotais pridedamais priedais išsiųstas el. pašto adresu: direktorius@infoanyksciai.lt. Prašymai, išsiųsti vėliau nei š. m. birželio 30 d. 23 val. 59 min., nebus vertinami. Pretendentas į Klasterio narius gali pridėti papildomą, su Prašymo turiniu susijusią medžiagą, kurią Pretendentas į Klasterio narius mano esant reikalinga pateikti.

Patalpas ir pastatus, skirtus įveiklinimui, Tilto g. komplekse bus galima apžiūrėti darbo dienomis, suderinus laiką mob. tel. +370 645 04989, +370 381 59177 ar el. paštu direktorius@infoanyksciai.lt

Konsultacijos Prašymų teikimo klausimais teikiamos darbo dienomis suderinus laiką mob. tel. +370 645 04989, +370 381 59177 ar el. paštu direktorius@infoanyksciai.lt

Aprašas

Prašymo forma

Patalpų ir pastatų, skirtų įveiklinimui, schemos

Atsiliepimai

Komentuoti