VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas teikti paraiškas "Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ" Verslo įgūdžių stiprinimui

Kvietimas teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ verslo įgūdžių stiprinimui.

Kvietimo numeris LT07-1-EIM-K03

 

Finansavimo tikslas - didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą žalios pramonės inovacijų, įskaitant bioekonomiką, srityje.

 

TINKAMI PAREIŠKĖJAI

MVĮ ir didelės įmonės, esančios privačiais juridiniais asmenimis, ir privačios, pelno siekiančios ar nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įskaitant verslo asociacijas ar klasterius.

Tinkami pareiškėjai turi būti įsteigti Lietuvoje kaip juridiniai asmenys.

Kai pareiškėjas yra didelė įmonė, valstybės valdoma dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 25 proc.

Tinkami partneriai – privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, privačios, pelno nesiekiančios ar nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos Lietuvoje arba Norvegijoje. Projektuose partnerystė nėra privaloma, projektas gali būti įgyvendinamas be partnerių. Skatinant dvišalių partnerystės projektų įgyvendinimą, už Norvegijos partnerio dalyvavimą projekte paraiškos vertinimo metu bus suteikiami papildomi balai.

Siekiant atliepti Programos prioritetines sritis, t. y. žalios pramonės inovacijas ir IRT, pareiškėjai ir partneriai turi veikti Programos prioritetinėse srityse

 

REMIAMOS VEIKLOS

Mokymai, skirti verslo įgūdžiams ugdyti / stiprinti žalios pramonės inovacijų ir (arba) žiedinės ekonomikos ir (arba) IRT srityse.

Pavyzdžiui, mokymai, susiję su verslo plėtra, rinkodaros strategijų kūrimu ir pardavimų skatinimu, darbuotojų potencialo inovacijoms panaudojimu, į augimą orientuotų verslo strategijų kūrimu ir taikymu. Mokymai gali būti mokomųjų vizitų formos. Pavyzdžiui, Lietuvos įmonės darbuotojų vizitas pas kolegą iš Norvegijos, siekiant sužinoti apie sėkmingai pritaikytas verslo valdymo / rinkodaros / pardavimų / produktų kūrimo strategijas. Mokymai gali būti ugdomojo vadovavimo arba mentorystės formos. Pavyzdžiui, ugdomasis vadovavimas, skirtas pertvarkyti verslo veiklą, ją skaitmeninant arba „žalinti“, kuris padidins įmonės konkurencingumą.

Projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos.

 

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ KATEGORIJOS

1. ilgalaikis turtas (nusidėvėjimas);

2. paslaugos;

3. komandiruotės ir kelionės;

4. darbo užmokestis;

5. netiesioginės išlaidos.

Tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų didžiausia galima suma pagal projekto veiklas 4.3.1. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų).

Finansavimo forma - negrąžinamoji subsidija.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškų pateikimo terminas - 2022 m. balandžio 29 d. 12:00.

Paraiška turi būti užpildyta ir kartu su priedais tiesioginiu (internetiniu) būdu pateikta per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS).

 

DAUGIAU INFORMACIJOS: NORWAYGRANTS

 

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti