VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas teikti paraiškas dėl MIŠKŲ VEISIMO

Miško veisimas (2022 m. I)

 

Prioritetas – skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose.

 

PARAIŠKŲ PRIĖMIMO LAIKAS

Nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.

 

KVIETIMO BIUDŽETAS 12 507 073 Eur paramos lėšų.

 

REMIAMA VEIKLA

• Miško veisimas (vienkartinė kompensacinė išmoka), įskaitant pagal Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbus ekstremalią situaciją, įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiamą miško įveisimo išmokos dalį, proporcingą atsodinamų sodmenų kiekiui, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ (toliau – Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai), reikalavimais.

• Įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka).

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, ir savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

 

PARAMOS DYDIS

Vienkartinė miško įveisimo, taip pat kasmetinės priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos apskaičiuojamos kiekvienam projektui atskirai, priklausomai nuo veisiamų želdinių rūšinės sudėties, pagal Taisyklių 2 priedo lentelėje pateiktus atskirų želdinių įkainius.

 

VEIKLOS SRITIES ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014– 2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės). Taisykles taip pat galima rasti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) puslapyje www.nma.lt →Parama kaimo plėtrai → Kviečiame teikti paraiškas →Miško veisimas (2022 m. I).

 

PARAIŠKŲ PATEIKIMO VIETA

Paraiškas galima pateikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt.

 

INFORMACIJA TEIKIAMA - Telefonu: (8 5) 252 6999, 1841; - NMA interneto svetainės meniu skiltyje „Susisiekite“ užpildant formą „Užduokite klausimą el. būdu“; - elektroniniu paštu info@nma.lt; - Paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius

 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

www.nma.lt

 

Atsiliepimai

Komentuoti