VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

AEI panaudojimas visuomeniniams poreikiams

AEI panaudojimas visuomeniniams poreikiams

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS AEI (GEOTERMINĖS ENERGIJOS, BIOKURO, SAULĖS) PANAUDOJIMAS VISUOMENINIAMS POREIKIAMS PAGAL PRIEMONĘ AEI PANAUDOJIMAS VISUOMENINIAMS POREIKIAMS

Kvietimas teikti paraiškas pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1.1 punktas) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų poreikiams, pakeičiant iškastinį kurą“.

 

PAREIŠKĖJAS

Pareiškėjai/paramos gavėjai Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė. Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

 

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

1. saulės kolektorių, skirtų vandens šildymui ar šilumos palaikymui, įrengimui;

2. šilumos siurblių, skirtų karšto vandens ir šilumos energijos gamybai savo reikmėms (ne pardavimui) diegimui;

3. kai diegiamas šiluminę energiją gaminantis įrenginys (t. y. šilumos siurbliai: oras–vanduo, gruntas–vanduo, vanduo–vanduo arba katilas), pastatas privalo atitikti energinio naudingumo C arba aukštesnę klasę;

4. katilų, kurie kaip pagrindinę kuro rūšį naudoja iškastinį kurą (mazutą, skalūnų alyvą, gamtines dujas, akmens anglį ar kitą kurą) ar kitą aplinkai taršų energijos šaltinį, keitimui į biokurą naudojančius katilus pastatų šilumos sistemose;

5. šilumos ir energijos apskaitos prietaisams ir įrangai, kuri reikalinga šių prietaisų įrengimui;

6. pareiškėjai, ketinantys įgyvendinti projektus pagal Priemonę, yra laikomi netinkamais pareiškėjais (paramos gavėjais), jeigu pastatas, kuriame ketinama keisti šilumos energiją generuojantį įrenginį, prijungtas prie centrinio šilumos tiekimo sistemų.

 

FINANSAVIMAS

Numatytas finansavimas 2 mln. EUR.

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui nevykdančiam ūkinės veiklos yra 1 450 000 Eur, vykdančiam ūkinę veiklą – 200 000 Eur.

Subsidijos dydis iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Maksimalų vienam pareiškėjui skiriamos subsidijos dydį riboja aplinkosauginio efektyvumo kriterijus: finansavimo dydis negali būti didesnis nei 0,15 Eur vienam projektu sumažinamam kilogramui CO2 ekvivalento.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo einamųjų metų metinę sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos t.y. 2021 m. balandžio 22 d.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos priimamos nuo 2021 m. birželio 21 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei, bet ne ilgiau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas. Nustatyta tvarka pateiktos paraiškos vertinamos eilės tvarka pagal jų registracijos datą.

Paraiškas teikti internetu Aplinkos projektų valdymo agentūros informacinėje sistemoje https://apvis.apva.lt/ užpildant paraišką.

Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti paraišką, rasite čia

 

Daugiau informacijos apie projektą

 

Atsiliepimai

Komentuoti