VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

„KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19“ kvietimas teikti paraiškas

„KŪRYBINIAI ČEKIAI COVID-19“

Šio projekto tikslas veiksmų, skirtų covid-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui. Paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas. Remti originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimą ir diegimą.

 

KAS GALI TEIKTI PARAIŠKAS

Pareiškėjas - labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ) ), partneriai negalimi.

MVĮ turi turėti pakankamai patirties (veikti ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo) ir būti finansiškai pajėgi (pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau kaip prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 eurų).

Pareiškėjas, veikianti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje, negali būti paslaugų teikėjas kituose šios Priemonės projektuose. Finansavimas nėra skiriamas pareiškėjui, jei paslaugų teikėjas priklauso tai pačiai vienai įmonei.

 

FINANSAVIMO TIKSLAS

Paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas.

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų, didžiausia 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) eurų. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti 75 proc.

 

REMIAMOS VEIKLOS

  • Dizaino sprendimų sukūrimo ir diegimo išlaidos.
  • Rinkodaros inovacijų sukūrimo ir diegimo išlaidos. Paslaugos turi būti skirtos produktui, kuriam buvo kuriamas ir (arba) diegiamas dizainas, ir turi būti įsigyjamos iš fizinio ar juridinio asmens, veikiančio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje ne trumpiau kaip vienerius metus.

 

ĮGYVENDINIMO LAIKAS

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėnesių nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika

Veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

 

KADA GALIMA TEIKTI PARAIŠKAS

Nuo 2021-07-16 iki 2021-08-31 23:59

 

KUR IR KAIP TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiška teikiama per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę - DMS. Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

 

PARAIŠKOS DETALUS APRAŠAS

Aprašas

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

https://lvpa.lt/lt/paraiskos/kurybiniai-cekiai-covid-19-nr.-1-1492 

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti