VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas smulkaus ir vidutinio verslo subjektams

KVIETIMAS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS TEIKTI PARAIŠKAS IR PASINAUDOTI SAVIVALDYBĖS SKIRIAMA PARAMA

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija nuo 2023 m. liepos 4 d. iki  spalio 31 d. 17.00 val. kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus teikti paraiškas projektų įgyvendinimui pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytą priemoną, skirtą  smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimui. Parama teikiama savarankiška ūkine komercine veikla užsiimantiems fiziniams asmenims, įmonėms ir kitiems smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams, vykdantiems ekonominę veiklą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje ir atitinkantiems šio Aprašo reikalavimus, išskyrus uždarąsias akcines bendroves ir viešąsias įstaigas, kurių steigėja yra Anykščių rajono savivaldybės taryba. Lėšos paramos teikimui numatytos Anykščių rajono savivaldybės biudžete.

Priemonės tikslas – skatinti smulkaus ir vidutinio verslo kūrimąsi bei plėtojimą, Anykščių rajono ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą SVV subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Savivaldybės teritorijoje, padedantiems kartu siekti bendros vizijos, Anykščių rajono savivaldybės strateginiuose veiklos planuose numatytų strateginių tikslų bei atitinkantiems  Aprašo reikalavimus. Priemone siekiama skatinti svarbių nedidelės apimties projektų, kurie savo turiniu, veikla, įranga ar vizualizacija reprezentuotų ir garsintų Anykščių rajoną, įgyvendinimą.

Remiamos veiklos:

  • naujos įmonės ar filialo steigimas;
  • naujų darbo vietų įkūrimas;
  • verslo kūrimui / plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimas;
  • viešinimas bei reklamos priemonių diegimas;
  • Verslo plėtra;
  • Inovaciniai projektai, inovacijos.

Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama visos ar dalis paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į ataskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai. SVV subjektas iki paraiškos pateikimo projektą įgyvendina savo lėšomis ir teikia paraišką, kurioje deklaruoja projekto įgyvendinimo metu patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Rengiant paraiškas vadovautis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-TS-180 „Dėl paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto „Paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos aprašas“  (toliau – Aprašas) suvestine redakcija, įsigaliojusia nuo 2023 m. birželio 30 d.

Aprašas

Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti 1 (vieną) paraišką ne daugiau   2 (dviems) finansavimo veikloms.

Paraiška

Paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

  1. pristatant Paraiškos originalą adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai (Paraiška (Aparašo 1 priedas) turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, lapai sunumeruoti kartu su pridedamais dokumentais, pasirašyti, patvirtinti tikrumo žyma, tvarkingai susegti į bylą);
  2. teikiant Paraišką per e. pristatymo sistemą į Savivaldybės elektroninio pristatymo dėžutę naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu ,,Elektroniniai valdžios vartai“ https://www.epaslaugos.lt/portal/

Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 konsultuoja Priemonės koordinatorė – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius specialistė Vida Meliūkštienė, el. p. vida.meliukstiene@anyksciai.lt,  tel. (8 381) 59012.

 

Anykščių r. savivaldybės informacija 

Atsiliepimai

Komentuoti