VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas NVO teikti paraiškas

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkursą

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant nacionalinių NVO institucinio stiprinimo projektus: didinti nacionalinių NVO darbo efektyvumą, teikti konkrečius pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus, stiprinti teikiamas viešąsias paslaugas, gerinti šių paslaugų kokybę ir vykdyti savanoriškos veiklos plėtrą.

Galimi pareiškėjai:

Nacionalinė nevyriausybinė organizacija (toliau – nacionalinė NVO), veikianti vienoje ar keliose viešosios politikos srityse Lietuvos Respublikos mastu. Pareiškėjo vykdoma veikla prisideda prie savanoriškos veiklos plėtros, NVO teikiamų viešųjų paslaugų kokybės gerinimo ir plėtros ir (ar) NVO atstovavimo ir visuomenės įsitraukimo į sprendimų priėmimo procesus stiprinimo ir yra viešai internete paskelbęs 2018 ir (ar) 2019 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą.

Finansuotinos veiklos

1. NVO kompetencijų tobulinimas, siekiant kokybiškai teikti viešąsias paslaugas ir gerinti savanoriškos veiklos organizavimo kokybę.
2. NVO teikiamų viešųjų paslaugų stiprinimas ir jų kokybės gerinimas, iniciatyvų socialiniam verslui plėtoti kūrimas.
3. NVO, valstybės (savivaldybių) institucijų ir (ar) verslo subjektų (pvz., įmonių) bendradarbiavimo mechanizmų kūrimas ir stiprinimas, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės. Gerųjų skirtingų sektorių bendradarbiavimo patirčių viešinimas.
4. Nacionalinių NVO institucinių gebėjimų, reikalingų dalyvauti priimant viešojo valdymo sprendimus, stiprinimas.
5. Siūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl paskatų sistemos, užtikrinančios NVO ir bendruomenių teikiamų paslaugų kokybės gerėjimą, sukūrimą ir veiksmingą viešųjų išteklių viešosioms paslaugoms teikti paskirstymą, teikimas kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (‑oms).
6. Į NVO strateginį ir (ar) veiklos planą įtrauktos veiklos, susijusios su 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų Nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas), tikslais, uždaviniais ir poveikio rodikliais.
7. Savanoriškos veiklos organizavimas ir plėtra nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Pareiškėjas privalo paraiškoje numatyti įgyvendinti pasirinktinai bent 1 veiklą, nurodytą finansuotinų veiklų sąraše.

Paraiškų priėmimas

  • Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2020 m. lapkričio 24 d. iki 2020 m. gruodžio 28 d. (imtinai).
  • Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Konkurso Nuostatai patalpinti Teisės aktų registrų sistemoje, susipažinti su dokumentais galite rasti čia. 
Konkurso paraiška pildoma per informacinę sistemą https://sopas.sppd.lt:8099 kartu su ja privalomi pateikti dokumentai, nurodyti Nuostatų 31 punkte, turi būti surašyti lietuvių kalba ir pateikti informacinėje sistemoje.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

  • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur.
  • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 50 000 (penkiasdešimt tūkstančių) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 700 000 (septyni šimtai tūkstančių) Eur.

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams:

1. Iki Konkurso paskelbimo dienos dirba socialinės atskirties ir skurdo mažinimo srityje, įgyvendino ne mažiau kaip 2 veiklas (renginiai, mokymai, tyrimai, konsultacijos, viešinimo akcijos) šioje srityje;
2. Iki Konkurso paskelbimo yra įregistruoti juridinių asmenų registre kaip NVO  ir veikia ne mažiau kaip 5 metus;
3. Numato inicijuoti, plėtoti ir (ar) stiprinti viešųjų paslaugų teikimą ne mažiau nei 5 savivaldybėse;
4. 2018–2020 metais yra įgyvendinę ne mažesnės kaip 15 000 (penkiolikos tūkstančių) Eur vertės projektą;
5. Bendradarbiauja viešųjų paslaugų teikimo ir (ar) savanoriškos veiklos organizavimo srityje su valstybės ir (ar) savivaldybių institucija (-omis);
6. Viešai internete skelbia 2018 ar 2019 metų išorinio audito audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada (paraiškoje pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);
7. Numato organizuoti bent vieną savanoriškos veiklos organizavimo veiklą, skirtą COVID-19 sukeltoms pasekmėms valdyti ir (ar) ilgalaikėms ekstremalių situacijų, paskelbtų dėl pandemijos, pasekmėms šalinti.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia Ministerijos Nevyriausybinių organizacijų plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Terezaitė (tel. 8 620 63 976, el. p. Vilija.Terezaite@socmin.lt). Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

Vieša konsultacija dėl konkurso paraiškų pildymo ir teikimo vyks pagal gruodžio 14-18 d., tiksli data ir laikas bus teikiami užsiregistravusiems asmenims. Registracija čia. (https://forms.gle/3H2ukor7Bt64xu3V7)

Informacinės sistemos naudojimo instrukcija: https://www.youtube.com/watch?v=ZtOLg5WZsyY&feature=youtu.be

 

KITI KONKURSAI

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Atsiliepimai

Komentuoti