VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kvietimas dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo

Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, geoterminės energijos, biokuro) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų, nevyriausybinių organizacijų poreikiams pakeičiant iškastinį kurą 2022-08 Nr. KK-AM-KV02

 

Kvietimo data

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. rugpjūčio 10 d. 8.00 val. Paraiškos priimamos, kol pakaks lėšų skirtų Priemonei. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

 

Pareiškėjai/paramos gavėjai

Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai ir viešosios įstaigos, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO) atitinkančios Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 3 dalies nustatytus reikalavimus ir registruotos juridinių asmenų registre ir turinčios NVO žymą.

Pareiškėjas turi būti turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

Finansinė parama neteikiama pareiškėjui, jeigu jis paraiškos teikimo metu nėra turto, į kurį numatoma investuoti, savininkas arba valdytojas.

 

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

1. Pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, kai pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad jis apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;

2. Pareiškėjas yra grąžinęs visas grąžintinas lėšas, gautas pagal Klimato kaitos programą, jeigu dėl tokių lėšų grąžinimo yra priimtas ir įsiteisėjęs sprendimas.

3. Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką paskelbtam kvietimui pagal tą pačią Pažangos priemonės aprašo priemonę.

4. Pareiškėjai paraiškos teikimo, projekto įgyvendinimo metu ir penkerius metus įgyvendinę projektą negali vykdyti ūkinės veiklos.

 

Tinkamos finansuoti išlaidos

1. naujo biokuro katilo, atitinkančio 5 klasės efektyvumo ir emisijų išmetamų teršalų reikalavimus pagal Lietuvos standartą LST EN 303-5:2012 „Šildymo katilai. 5 dalis. Rankomis ir automatiškai pakraunami kietojo kuro šildymo katilai, kurių vardinė šiluminė galia iki 500 kW. Terminija, reikalavimai, bandymai ir ženklinimas“ įsigijimas;

2. šilumos siurblio, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,0;

3. šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra hidroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė - vanduo (vanduo-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,5;

4. šilumos siurblio, kurio energijos šaltinis yra geoterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė – vanduo (žemė–vanduo), naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP), esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros), ne mažiau kaip 3,5;

5. saulės kolektoriai karšto vandens gamybai, kurių naudingumo koeficientas nurodytas įrenginio techninėje specifikacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 814/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi vandens šildytuvų ir karšto vandens talpyklų ekologinio projektavimo reikalavimai, esant standartinėms veikimo sąlygoms (arba nurodytas prie +7 ° C lauko oro temperatūros), įsigijimas, kai saulės kolektorių sistema dengia ne mažiau kaip 40 proc. metinio šilumos energijos poreikio karšto vandens ruošimui;

6. įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai taikomas normas ir standartus. Agentūrai pareikalavus, pareiškėjas privalo pateikti įrangos atitikties sertifikatus.

7. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurio pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus neturi teisės susigrąžinti (atskaityti).

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022 – 2025 metų Klimato kaitos programos investicijų plano patvirtinimo dienos t.y. 2022 m. balandžio 20 d.

 

Netinkamos finansuoti išlaidos

1. išlaidos, kurios apmokėtos ar kurias apmokėti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų priimtas sprendimas. Šis reikalavimas netaikomas nuosavo indėlio (prisidėjimo) prie projekto išlaidų daliai.;

2. naudotos (ne naujos) įrangos įsigijimo išlaidos;

3. išlaidos, kai neišrašytos (nepateiktos) PVM sąskaitos faktūros ar prekių, paslaugų pirkimo–pardavimo kvitai;

4. pirkimo ir (arba) importo PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi teisę susigrąžinti (atskaityti).

 

Sąlygos subsidijai gauti

1. juridinis asmuo, prieš keisdamas katilą privalo senąjį atjungti nuo sistemos;

2. subsidija teikiama šiluminę energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantiems įrenginiams įsigyti pastatuose, neprijungtuose prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos;3. biokuro katilas gali būti įrengimas pastate registruotame teritorijoje, kuri pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 9 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje), žemėlapių ir jų naudojimo aprašo parengimo ir taikymo“ nepatenka į nustatytą padidintos aplinkos oro taršos zoną;

3. vykdant pirkimus pareiškėjas turi taikyti „žaliųjų pirkimų“ reikalavimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4. pareiškėjai, įgyvendinę projektus, privalo įrengti informacinę lentą (turi būti nurodytas projekto pavadinimas, Aplinkos ministerijos ir Agentūros logotipai, nurodyti, kad projektas finansuotas Klimato kaitos programos lėšomis, nurodyti projekto pabaigos metus). Rekomenduojamas jos dydis – 800 x 600 mm. (Reikalavimai viešinimo lentos gamybai: https://www.apva.lt/wp-content/uploads/2018/09/apva-ir-AM-logotipo-naudojimas.pdf)  Pareiškėjas taip pat privalo paviešinti įgyvendintą projektą savo, savivaldybės ar žiniasklaidos interneto svetainėje paskelbti naujieną, informaciją ar pan., nurodydamas projekto pavadinimą, įgyvendintą veiklą, šiai veiklą gautą lėšų dydį, finansavimo šaltinį.

 

Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui nevykdančiam ūkinės veiklos yra 1 450 000 Eur.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS: apvis.apva.lt

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti