VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Konkursas VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pareigoms eiti

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja konkursą Viešosios įstaigos Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pareigoms eiti.

Ieškome iššūkiams atviro, organizuoto, kūrybiško, aktyvaus, bendraujančio, atsakingo, žingeidaus, mylinčio Anykščių kraštą žmogaus. Turizmo ir verslo srityse darbai reikalauja ne tik inovatyvių idėjų, bet ir atsakingumo, kruopštumo, nuoseklumo jas įgyvendinant.

staigos direktorius formuoja efektyviai veikiančios įstaigos modelį, rengia įstaigos veiklos strategiją, planuoja biudžetą, rengia įstaigos projektus, teikia juos Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos arba Anykščių rajono savivaldybės programų ir fondų finansavimui gauti; organizuoja įstaigos darbuotojų darbą, paskirsto darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina efektyvų įstaigos išteklių valdymą; skatina ir inicijuoja turizmo ir verslo partnerystę; formuoja, valdo ir plėtoja įstaigos paslaugų asortimentą, kainodaros politiką ir mokėjimo sąlygų politikos principus; organizuoja buhalterinės apskaitos procedūras; konsultuoja interesantus ir suteikia informaciją turizmo ir verslo klausimais; pagal Direktoriaus pareigybei priskirtą kompetenciją atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Dokumentus galite pateikti iki š. m. birželio 8 d.

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vienoje ar keliose iš šių sričių: vadybos, turizmo, verslo arba organizacijų valdymo ir plėtros, rinkodaros srityse ar viešojo administravimo;

3.4. būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo organizavimo tvarką, darbo santykius, darbų saugą, verslą ir turizmą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą;

3.5. išmanyti Anykščių rajono savivaldybės padėtį turizmo ir verslo srityse;

3.6. turėti gerus derybinius, bendravimo, darbo komandoje įgūdžius;

3.7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių); (2021 m. vasario 26 d.Nr. 1-MP-15 redakcija)

3.8. turėti vadybinių kompetencijų planuojant ir organizuojant pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiką, taip pat organizuojant ir kontroliuojant įstaigos darbą;

3.9. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. rengia Įstaigos veiklos strategiją, vykdo Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas;

4.2. užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

4.3. sudaro ir nutraukia su Įstaigos darbuotojais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

4.4. teikia siūlymus dėl naujų paslaugų ir technologijų įdiegimo, infrastruktūros plėtros, iniciatyvų Įstaigos veiklai gerinti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;

4.5. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai siūlymus tvirtinti Įstaigos įstatų papildymus ar pakeitimus;

4.6. organizuoja ir vadovauja Įstaigos veiklai ir įgyvendina Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;

4.7. organizuoja bei užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Įstaigos įstatų įgyvendinimą;

4.8. tvirtina Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrinės saugos, darbo normas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;

4.9. sudaro sandorius, reikalingus Įstaigos veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, Įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;

4.10. kontroliuoja teikiamų paslaugų ir produktų kokybę bei aptarnavimo kultūros gerinimo procesą, kainodaros politiką, formuoja, valdo ir plėtoja paslaugų ir produktų asortimentą;

4.11. analizuoja Anykščių rajono turizmo ir verslo plėtros raidą, rodiklių dinamiką, tendencijas, jų priežastis, organizuoja turizmo produktų paklausos bei padėties turizmo ir verslo rinkose tyrimus, rengia ataskaitas apie turizmo ir verslo padėtį Anykščių rajone, renka ir apibendrina statistiką, teikia ją Anykščių rajono savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms;

4.12. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.13. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų parengimą ir vykdymą;

4.14. užtikrina programų vykdymo efektyvumą ir rezultatyvumą;

4.15. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar Įstaigos steigėjo ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti Įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

4.16. atstovauja Įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 

https://www.anyksciai.lt/

 

Atsiliepimai

Komentuoti