VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Klimato kaitos programos kvietimai

2020 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSAVIMUI IŠ KLIMATO KAITOS PROGRAMOS


Kviečiame teikti paraiškas finansavimui iš Klimato kaitos programos lėšų, kurią administruoja Aplinkos ministerija.

Nuo gegužės 28 d. Būsto energijos taupymo agentūra (toliau – BETA) priima paraiškas atsinaujinančių energijos šaltinių – saulės energijos technologijų, šilumos siurblių bei šilumos saugyklų – įrengimui daugiabučiuose namuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotų šilumos tinklų, arba yra gavę savivaldybės pritarimą, pagrindžiantį, jog atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas daugiabutyje neprieštarauja savivaldybės šilumos ūkio specialiajam planui. Pagal šį kvietimą planuojantiems diegti atsinaujinančios energijos priemones numatyta 30 proc. parama. Bendra paramos suma 2 mln. eurų.

Nuo birželio 1 d. paraiškas Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA) gali teikti valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, tradicinės religinės bendruomenės, religinės bendrijos ar centrai, viešosios įstaigos atsinaujinantiems energijos ištekliams (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir kt.) panaudoti visuomeniniuose ir įvairių socialinių grupių asmenims skirtuose gyvenamuosiuose pastatuose. Kompensacijoms šiemet skirta 15 mln. eurų. Paraiškos bus priimamos, iki kol pakaks lėšų. Maksimali subsidija vienam pareiškėjui, nevykdančiam ūkinės komercinės veiklos – 1,45 mln. eurų, o vykdančiam tokią veiklą – 200 tūkst. eurų, bet subsidijos dydis negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

Nuo birželio 1 d. APVA priima centralizuoto šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų paraiškas už saulės energijos technologijų, šilumos siurblių ir saugyklų centralizuotais tinklais tiekiamos šilumos energijai gaminti panaudojimą vietoj iškastinio kuro. Išmokoms numatyta 6 mln. eurų. 

Nuo birželio 15 d. BETAI galima teikti paraiškas pagal priemonę „Privačių juridinių asmenų visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B pastato energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 % lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“. Priemonei skirta 12 mln. eurų.

Nuo birželio 17 d. Viešųjų investicijų plėtros agentūrai galima teikti paraiškas pagal priemonę „Savivaldybėms priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), įgyvendinant Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą“. Priemonei skirti 5 mln. eurų, pinigai bus išmokami kompensacinių išmokų forma.

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 3 d. APVA priima paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas privačių juridinių asmenų visuomeninės, gamybinės paskirties pastatuose, kitos paskirties inžineriniuose statiniuose (sąvartynuose, nuotekų valyklų statiniuose), pakeičiant iškastinio kuro naudojimą”. Priemonei skirta – 14 mln. eurų, subsidijos dydis iki 30 % tinkamų finansuoti išlaidų, neviršijant 200 000 eurų.

Nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. APVA priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę  „Transporto priemonių, naudojančių elektrą, suslėgtąsias gamtines dujas, suskystintąsias gamtines dujas, biometaną, vandenilį, įsigijimas ir joms reikalingos infrastruktūros sukūrimas ir (ar) plėtra, užtikrinant bazinį sukurtos infrastruktūros vartotoją“. Priemonei skirta – 15 mln. eurų, subsidijos dydis iki 40 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d. APVA priima paraiškas paramai gauti pagal priemonę  „Investicinė parama biometano dujų gamybai ir (ar) biodujų valymo įrenginiams įrengti“. Priemonei skirta – 8 mln. eurų, subsidijos dydis iki 65 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 1 d. APVA priims paraiškas pagal priemonę „Miesto ir priemiestinio viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas skatinant naudoti elektra, biometanu, suslėgtomis gamtinėmis dujomis, suskystintomis gamtinėmis dujomis varomas transporto priemones“. Subsidijoms skirta 20 mln. eurų. Subsidijos dydis iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.

Nuo rugpjūčio 3 d. APVA priims paraiškas pagal priemonę „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“. Priemonei numatyta 13 mln. eurų. Fiksuoto dydžio kompensacinės išmokos išmokamos privatiems juridiniams asmenims, atlikusiems energijos vartojimo auditą ir nuo 2020 m. sausio 1 d. įgyvendinusiems energijos vartojimo audito ataskaitoje nurodytas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, kurios prisideda prie energijos vartojimo efektyvumo didinimo. 

Nuo rugpjūčio 3 d. iki rugsėjo 1 d. APVA skelbs papildomą kvietimą individualių namų atnaujinimui pagal priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant ne mažesnę nei B namo energinio naudingumo klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau kaip 40 %, lyginant su skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius. Priemonei skirta 1 mln. eurų.

Nuo rugsėjo 1 d. APVA priims paraiškas pagal priemonę „Taršių technologijų keitimo mažiau taršiomis skatinimas Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančiose įmonėse“. Priemonei skirta 10 mln. eurų. Subsidijos dydis iki 25 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Nuo rugpjūčio 17 d. iki rugsėjo 14 d. APVA skelbs papildomą kvietimą fiziniams asmenims pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: oras–oras, oras–vanduo, žemė–vanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius”.  Priemonei skirti 2 mln. eurų. Kompensacinė išmoka apskaičiuojama pagal fiksuotus dydžius.
Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo, prašytume kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūros Nacionalinių programų valdymo departamento Klimato kaitos skyriaus specialistus, Būsto energijos taupymo agentūros specialistus.

Daugiau informacijos apie būsimus kvietimus teikti paraiškas, kvietimų sąlygas ir finansavimo galimybes Klimato kaitos programos lėšomis fiziniams ir juridiniams asmenims interneto svetainėse www.apva.lt ; http://am.lrv.lt/ ir www.betalt.lt.

Investicijos iš Klimato kaitos programos prisidės mažinant  šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus, padės gerinti aplinkos kokybę, kurti darbo vietas regionuose ir mažinti pandemijos sukeltas socialines ir ekonomines pasekmes.

 

Aplinkos ministerijos informacija 

Atsiliepimai

Komentuoti