VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Informacija norintiems tapti PVM mokėtojais

VMI skelbia rekomendacinio pobūdžio klausimynus asmenims, pageidaujantiems tapti Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais

 

Fizinio asmens (nuolatinio / nenuolatinio Lietuvos gyventojo), pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas:

1. Apibūdinkite vykdomą veiklą (veiklos pobūdis, pardavimų periodiškumas, sezoniškumas ir pan.);

2. Nurodykite numatomus / esamus tiekėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite perkamas prekes / paslaugas. Ar sudarytos pirkimo sutartys?

3. Nurodykite numatomus / esamus pirkėjus (pavadinimai, kodai, PVM kodai, individualios veiklos / verslo liudijimo numeris). Apibūdinkite tiekiamas prekes / paslaugas. Ar sudarytos tiekimo sutartys?

4. Pateikite informaciją apie vykdomai / numatomai vykdyti veiklai reikalingus leidimus (licencijas). Jei veiklai vykdyti reikalingi leidimai (licencijos), nurodykite, ar leidimai (licencijos) yra gauti / kreiptasi dėl išdavimo, nurodykite dokumentų rekvizitus bei išdavusios institucijos pavadinimą.

5. Nurodykite veiklos finansavimo šaltinius.

6. Pateikite informaciją apie fizinio asmens veikloje naudojamą / planuojamą naudoti ilgalaikį turtą (trumpas apibūdinimas, kilnojamas / nekilnojamas, valdymo pagrindas). Pateikite formą FR0457 apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba kitai ekonominei veiklai.

7. Nurodykite, kada planuojate vykdyti pirmuosius PVM apmokestinamus pardavimus.

8. Pateikite informaciją apie darbuotojus:  koks esamas / planuojamas darbuotojų skaičius;  ar sudarytos darbo sutartys (jei ne, kada planuojama sudaryti);  koks planuojamas darbuotojų vidutinis darbo užmokestis.

9. Nurodykite, ar esate sudarę / planuojate sudaryti sutartį su buhalterines paslaugas teikiančiu asmeniu? Jei ne, įvardykite, kas tvarkys buhalterinę apskaitą.

10. Nurodykite, ar Jūs kartu su susijusiais asmenimis (pagal PVMĮ 2 str. 31 d.) turite kontroliuojamų juridinių asmenų? Jei neturite, į 12 klausimus neatsakykite.

11. Pateikite kontroliuojamų juridinių asmenų pavadinimus ir kodus (užsienio JA TIN), jei Prašymo įregistruoti PVM mokėtoju pateikimo dieną keitėsi fizinio asmens kontroliuojami asmenys ir informacija apie tokį pasikeitimą nėra pateikta VĮ Registrų centrui.

12. Nurodykite bendrą fizinio asmens kartu su kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 71 str. 7 d.) atlygio už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas sumą per paskutinius 12 mėnesių.

13. Nurodykite bendrą fizinio asmens kartu su kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 711 str. 6 d.) iš kitų valstybių narių, PVM mokėtojų (ar privalančių tokiais būti), įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) apmokestinamąją vertę (pirkimo sumą be PVM) praėjusiais kalendoriniais metais ir einamaisiais kalendoriniais metais.

14. Pateikite paskutinių 12 mėnesių laikotarpio kiekvieno mėnesio išrašytų sąskaitų faktūrų registrą, nurodydami sąskaitos datą, sąskaitos Nr., pirkėjo duomenis (pavadinimas / vardas pavardė, kodas / individualios veiklos numeris / verslo liudijimo numeris). Jei tiekimai apskaitomi kasos aparatu, nurodykite kiekvieno mėnesio apibendrintas sumas. Fizinis asmuo, išregistruotas iš PVM mokėtojų 12 mėnesių laikotarpiu, registrus turi teikti tik už laikotarpį po išregistravimo.

15. Pateikite paskutinių 12 mėnesių laikotarpio kiekvieno mėnesio gaunamų sąskaitų faktūrų registrą, jeigu turėjote prekių ir paslaugų, įsigytų iš kitų ES valstybių narių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), paslaugų iš trečiųjų valstybių, nurodydami sąskaitos datą, numerį, tiekėjo duomenis (pavadinimas / vardas pavardė, kodas / individualios veiklos numeris / verslo liudijimo numeris). Fizinis asmuo, išregistruotas iš PVM mokėtojų 12 mėnesių laikotarpiu, registrus turi teikti tik už laikotarpį po išregistravimo.

16. Pateikite PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (forma FR0608 teikiama EDS), jeigu fizinio asmens kartu su kontroliuojamais asmenimis (vadovaujantis PVMĮ 71 str. 7 d.):  vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas bendra suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 tūkst. eurų ribą (siekdami teisingai apskaičiuoti PVM, galite pasinaudoti PVM skaičiuokle, kuri skelbiama vmi.lt puslapyje PVM skaičiuoklė, skirta PVM mokėtojais neįregistruotiems asmenims);  iš kitų valstybių narių, PVM mokėtojų (ar privalančių tokiais būti), įsigytų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes) apmokestinamoji vertė (neįskaitant PVM, sumokėto valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 14 tūkst. eurų ribą;  PVM įstatymo 95 straipsnio 2 ir 5 dalyse nustatytais atvejais iš užsienio asmenų, neįsikūrusių šalies teritorijoje, įsigyta prekių ir paslaugų, kurių tiekimo (teikimo) vieta laikoma šalies teritorija.

17. Įsitikinkite, kad fizinis asmuo yra įvykdęs visas mokestines prievoles.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS: www.vmi.lt

Atsiliepimai

Komentuoti