VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Anykščių rajono VVG kvietimas

Anykščių rajono VVG kviečia teikti paraiškas

Anykščių rajono vietos veiklos grupė skelbia 9 kvietimą teikti vietos projektų paraiškas pagal 4 priemones:

1) paramai kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui ir jaunimo iniciatyvoms;

2) paramai ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti;

3) privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimui ir plėtrai;

4) bendradarbiavimui įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti.

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6)  Veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.2)  projektams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPS priemonė „Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

Remiamos veiklos Veiklos sritis skirta socialinėms, kultūrinėms, sportinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms remti: kaimo tradicijų puoselėjimas; laisvalaikio, renginių ir švenčių organizavimas; socialinės paramos, atskirties mažinimo iniciatyvos; bendruomeninės talkos, bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos ir kt.

Projektai skirti gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimui ir svarbūs kaimo identitetui  išsaugoti, mažina socialinę atskirtį, skatina savanorystę ir bendruomeniškumą per įsitraukimą į bendruomenės iniciatyvas, naujų kaimo tradicijų atsiradimą ir puoselėjimą po projekto (veiklų tęstinumą ateityje). Bus remiama veikla kurį nenumatytą vykdyti IŠ VPS administravimo išlaidų, skirtu gyventojų aktyvinimui. Vietos projekto pareiškėjas turės prieš pateikiant paraišką su strategijos vykdytoju suderinti numatytų veiklų tinkamumą, siekiant išvengti dvigubo finansavimo.

 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 000,00 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

Remiamos veiklos: Veiklos sritimi siekiama skatinti kaimo jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvas: užimtumo veiklų sukūrimas bei jaunimui patrauklių saviraiškos formų diegimas, jaunimo

erdvių įkūrimas (reikalingų baldų ar įrangos įsigijimas), priemonių jaunimo ir jaunų žmonių veiklų vykdymui įsigijimas, stovyklų ir išvykų organizavimas, švietimo veiklos (pvz. jaunimo ir jaunų žmonių lyderystės, verslumo, kūrybiškumo ugdymas),

socialinės ir kultūrinės veiklos, kurios skatina savanorystę, įsitraukimą į bendruomenės veiklas, bendradarbiavimą su jaunimu iš kitų vietovių Anykščių raj. ir Lietuvoje ir pan., užtikrina žalingų įpročių prevenciją. Projektai skirti gyvenimo kokybė kaimo vietovėse gerinimui ir svarbūs kaimo jaunimui ir jauniems žmonėms

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje įsteigti ir joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų 

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

 

 

 

Remiamos veiklos: Priemonė skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse įvairinimui, kuriant naujus socialinius verslus bei plėtojant veikiančius taip skatinant naujų darbo vietų kūrimą ir socialinių problemų sprendimą (pvz. demografinės padėties kaime stabilizavimas, socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas, soc. paslaugų trūkumas ir kt.).

Priemone skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, kuriant socialinį verslą, apimantį įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai. 

1)      VVG teritorijoje registruotas ir veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

2)       VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000 Eur ( šimtas  tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti: iki 80 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

 

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“. (kodas LEADER-19.2-6.2)

 

 

 

Remiamos veiklos Parama pagal šią veiklos sritį skiriama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Skatinama fizinių ir juridinių asmenų ekonominė veikla kaimo vietovėse, apimanti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą.

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, taip pat Verslo plane (FSA 2 priedas), pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės veiklos srities tikslus, remiamas veiklas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1) Kaimo gyventojas – fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę gyvenamąją vietą yra deklaravęs VVG teritorijoje.

2) VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

3) Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir registruotas VVG teritorijoje.

Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus, pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000,00 Eur (šimtas tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų).Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

„Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

 

 

Remiamos veiklos Veiklos sritis skirta ekonominės veiklos kaimo vietovėse plėtojimui, vietos gamintojų ir paslaugų teikėjų stiprinimui, būrimuisi į tinklus/grandines, krašto prekinio ženklo sukūrimui ir populiarinimui, krašto prekių ir paslaugų žinomumo didinimui. Galimų veiklų pvz.: Anykščių rajone veikiančių verslo subjektų, tinklas apjungiantis ne tik sėkmingai veikiančias įmones tačiau ir NVO, bendruomenines organizacijas, smulkiuosius amatininkus, ūkininkus. Planuojama įgyvendinti 1 projektą, kurio dėka planuojama sukurti 1 darbo vietą

Tinkami vietos projektų vykdytojai

1) VVG teritorijoje įsteigti arba joje veikiantys viešieji juridiniai asmenys: NVO (kaimo bendruomeninės, jaunimo organizacijos, viešosios įstaigos ir asociacijos kurių steigėjai ar dalininkai nėra valstybės ar savivaldybės įstaigos).

2) Ūkininkas, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus ir registruotas VVG teritorijoje.

3) VVG teritorijoje registruotas arba veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

VVG teritorijoje naujai įregistruotas, tačiau veiklos dar nevykdantis privatus juridinis asmuo atitinkantis mažai ar labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų);

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 40 000,00 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų).Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

.

.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. spalio 5 d. 8.00 val. iki 2020 m. lapkričio 5 d. 17.00 val.

Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimasir plėtra“

(kodas LEADER-19.2-SAVA-2)

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Socialinio verslo gairės

 

VPS priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Verslo plano forma

SVVS statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6.1)

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Jungtininės veiklos sutarties forma

 

 

 

VPS priemonės „Gyventojų aktyvinimas ir užimtumo skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-6) veiklos srities „Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms“ (kodasLEADER-19.2-SAVA-6.2)

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutarties forma

 

 

„Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą vietos produkcijai ir paslaugoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-5)

Finansavimo aprašas

 Paraiškos forma

 Verslo plano forma

 SVVS statuso deklaracija

 Vienos įmonės deklaracija

Jungtinės veiklos sutarties forma

 

Anykščių rajono VVG informacija

Atsiliepimai

Komentuoti