VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

PROJEKTAS „PAGAMINTA ANYKŠČIUOSE“

Projekto esmė:

Skatinti Anykščių miesto VVG bendruomenių ir gyventojų (jaunų verslo subjektų) gaminančių ir parduodančių produktus ar prekes verslumą,

bendradarbiavimą, pagerinti jų padėti darbo rinkoje bei pasiūlyti rinkai reprezentatyvius vietos produkcijos prekės ženklus.

Projekto tikslas yra tiesiogiai susijęs su 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu.

Projektu siekiama paskatinti bendruomenių ir gyventojų bendradarbiavimą, sudaryti galimybes keistis gerąja patirtimi, gauti mokymus, tobulinti ir plėsti savo produkcijos gamybą, ją reklamuoti bei didinti pardavimus. Projekto veiklomis siekiama didinti bendruomenių socialinę integraciją bei pagerinti jų padėtį darbo rinkoje.

Projekto partneris Anykščių rajono vietos veiklos grupė tarpininkaus ir prisidės prie besiribojančių teritorijų bendruomenių ir gyventojų informavimo apie projekto veiklas bei galimybes dalyvauti projekto veiklose.

Projekto partneris VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras suteiks prekybinį namelį, bei prisidės prie prekyvietės įrengimo ir administravimo bei projekto viešinimo.

Projekto tikslinės grupės :

1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę

komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose. Pagal verslo liudijimą, kuris galioja vienerius metus ar trumpiau,

dirbantis asmuo priskiriamas šiai tikslinei grupei, jei jam verslo liudijimas atitinkamai veiklai yra išduotas pirmą kartą arba yra praėję ne mažiau kaip 3 metai nuo

anksčiau jam šiai veiklai išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos;

2. ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki projektinio pasiūlymo pateikimo vietos veiklos grupei dienos (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar partneriu)

arba iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra pareiškėju ar partneriu) Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę

komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai.

Projektas atitinka Anykščių miesto vietos plėtros strategijos 1. Tikslą PASKATINTI GYVENTOJŲ EKONOMINĮ AKTYVUMĄ IR PAGERINTI

ĮSIDARBINIMO GALIMYBES ANYKŠČIŲ MIESTE, 1.1. Uždavinį : Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Anykščių mieste,

1.1.3. veiksmą Bendradarbiavimo tinklo tarp Anykščių miesto ir Anykščių rajono VVG teritorijoje veikiančių verslo subjektų sukūrimas siekiant organizuoti

mikroverslo logistines sistemas.