VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Finansavimas pagal „ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+“

„ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI INVEST LT+“ NR. 09.4.3-ESFA-K-805

 

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.

 

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, kuriuo suteikiama ir tobulinama kvalifikacija, specializuotos profesinės žinios ir įgūdžiai, bendrieji įgūdžiai), įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.

 

Išlaidų kategori-jos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

 1.  

Žemė

Netinkama finansuoti

 1.  

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti

 1.  

Statyba, rekonstravi-mas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti

 1.  

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Netinkama finansuoti

 1.  

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

 

 1. mokytojų darbo užmokesčio išlaidos, kai mokama už valandas, kurias mokytojai dalyvauja mokyme (moko). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
 2. mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
 3. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių Lietuvos Respublikoje išlaidos;
 4. mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių į užsienio valstybes išlaidos;
 5. išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims, kurie priskiriami trumpalaikiam turtui, įsigyti. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;
 6. įrankių ir įrenginių, priklausančių projekto vykdytojui, nusidėvėjimo, kiek jie nusidėvėjo naudojami vien mokymo projektui, išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei pareiškėjas pats vykdo Aprašo 10 punkte nurodytų ir atitinkamai suplanuotų projekto mokymo veiklų dalį, nepirkdamas paslaugų;

5.7. salės, įrangos nuomos išlaidos už valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);

5.8 mokomų asmenų maitinimo išlaidos (netaikoma, kai mokymai vyksta darbo vietoje);

 1. mokytojų ir mokomų asmenų apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;

5.10. mokytojų ir mokomų asmenų apgyvendinimo užsienio valstybėse išlaidos;

5.11. su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, tai yra mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;

5.12. išlaidos mokomiems asmenims darbo laiko valandas, kurias mokomi asmenys dalyvauja mokyme (darbo užmokesčio išlaidos). Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei mokymas vykdomas ne nuotoliniu būdu ir nuotoliniu būdu, kai nuotolinis mokymasis vyksta mokomų asmenų darbo valandomis ir įgyvendinančiajai institucijai yra pateikiami su ja suderinti tai įrodantys dokumentai. Mokomų asmenų darbo užmokestis yra tinkamas kaip nuosavas pareiškėjo įnašas.

 1.  

Informavimas apie projektą

Netinkama finansuoti.

 1.  

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkama finansuoti. Netiesioginių projekto išlaidų suma pagal fiksuotąją normą apskaičiuojama vadovaujantis Projekto taisyklių 10 priedu.

 

 

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 150 000 Eur, bet ne daugiau kaip 70 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia vidutiniškai vienam projekte dalyvaujančiam asmeniui – mokomam asmeniui – galima skirti finansavimo lėšų (visos tinkamos finansuoti tiesioginės projekto išlaidos) suma yra 1 000 Eur. Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 Eur.

 

IKI KADA TEIKTI PARAIŠKAS

2021 lapkričio 11 d.

 

DAUGIAU INFORMACIJOS

 Aprašas

Nuoroda

Atsiliepimai

Komentuoti