VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

„BŪK VERSLUS“

Pradėtas įgyvendinti projektas „Būk verslus“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0385.

Projektas finansuojamas:

Europos socialinio fondo pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas”.

Projekto vykdytojas:

Asociacija Anykščių jaunimo klubas.

Projektas vykdomas kartu su projekto partneriu, VšĮ „Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras“.

Projekto tikslas yra paskatinti Anykščių miesto gyventojus pradėti verslą, suteikiant jiems konsultacinę pagalbą bei neformalius mokymus esminėmis verslo kūrimo/vystymo temomis. Pagrindinė orientacija yra į verslo pradžią (kaip pasirinkti verslo formą, kokia esama mokestinė bazė palankiausia norimai vykdyti veiklai, kokios išorinės paramos verslui galimybės) bei vieną iš esminių verslo elementų – rinkodarą ir pardavimus. Norint sėkmingai parduoti produktą/paslaugą, labai svarbu teisingai ją pozicionuoti ir turėti bazines žinias apie prekės ženklus, dizainą, produktų pristatymą, jų pardavimo kanalus ir panašiai. Taip pat,  kaip sėkmingai išnaudoti socialinių tinklų bei Google paieškos platformos galimybes pardavimų skatinimui.  Projektas partneris– VšĮ „Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras“, teiks pirmines konsultacijas projekto dalyviams verslo kūrimo/sąlygų Anykščių mieste klausimais.

Projektas apims šias  veiklas:

-    Verslo kūrimo/vystymo konsultacijos (240 val.) (projekto partneris)

-    Mokymai „Sėkmingo verslo pradžia ir pardavimai“ (8 vnt.) (Anykščių jaunimo klubas):

Mokymai skaidomi į du modulius (po 4 mokymų sesijas):

„Verslo pradžia ir produkto/paslaugos pristatymas“:

  1. Tinkamos verslo formos pasirinkimas (uždaroji akcinė bendrovė/mažoji bendrija/individuali veikla/verslo liudijimas);
  2. Mokesčių sistema ir paramos galimybės;
  3. Prekės ženklo sąvoka ir pagrindai;
  4. Dizaino pagrindai, produkto/paslaugos prezentacijų rengimas ir pristatymas.

„IT platformų panaudojimas, siekiant padidinti pardavimus“:

  1. Socialiniai tinklai ir reklama juose (I dalis);
  2. Socialiniai tinklai ir reklama juose (II dalis);
  3. Google ads įrankiai;
  4. Google analytics įrankiai;

- Baigiamosios/individualios konsultacijos dalyviams pagal išdėstytas temas (64 val.) (Anykščių jaunimo klubas)  verslo idėją/viziją, kuria remiantis bus įvertinamas tokių mokymų poreikis jos įgyvendinimui.

Numatoma, kad visuose mokymuose (8 paskaitos) dalyvaus mažiausiai unikalių dalyvių 20 dalyvių (kiekvienoje paskaitoje - 10 dalyvių), iš kurių 7 turėtų sukurti/įsteigti verslą (jų pačių pasirinkta forma – UAB, MB, individualios veiklos pažymėjimas ar verslo liudijimas).

Projektas atitinka Anykščių miesto 2016-2019 m. vietos plėtros strategiją, yra įgyvendinamas jos teritorijoje ir skirtas Anykščių miesto gyventojams. Taip pat, projektas atitinka 1 tikslo „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“, 1.1.2 veiksmo „Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti (t.y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų iniciatyvių įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje“. Projektas atitinka 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo tikslą - padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje. Mokymai ir konsultacijos apie esminius marketingo elementus taps verslumo paskata apsisprendžiant dėl nuosavo verslo kūrimo, nes marketingas yra skirtas pardavimų skatinimu, kas yra kiekvieno verslo išlikimo garantas. Projektas atitinka Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos tikslų įgyvendinimui gautų bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašą ir jame keliamus tikslus, nurodytus 10.3 punkte  - teikiamas projektas skirtas bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimui, kaip nurodyta 10.3.1. punkte – projekto esminis tikslas yra gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą;

Projektas prisidės siekiant Veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ rezultatų. Po dalyvavimo projekto veiklose, pagerės projekto dalyvių įsidarbinimo galimybės, jie įgys verslo kūrimui ir plėtrai reikalingų kompetencijų.