Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Verslas

Kviečiame Anykščių miesto ir rajono bendruomenines, nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir (ar) bendrijas teikti paraiškas projektams finansuoti pagal priemonę 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė). Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Anykščių rajono savivaldybėje aprašu, patvirtintu 2018–06–28 tarybos sprendimu Nr.1-TS-196.

Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos nuo š. m. liepos 30 d. iki rugpjūčio 31 d. (imtinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijos „Viename langelyje“ (J. Biliūno g. 23, Anykščiai).

Vienas Pareiškėjas gali pateikti vieną paraišką, kuri turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta ir sunumeruota. Paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas pareiškėjo atstovo parašu ir antspaudu. Pareiškėjas privalo pateikti paraiškos originalą ir elektroninę versiją. Paraiškos originalas pateikiamas asmeniškai, per įgaliotą asmenį arba atsiunčiamas paštu adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai. Siunčiant paraiškos originalą paštu ant voko turi būti nurodytas ir Priemonės pavadinimas. Paraiškos elektroninė versija (MS WORD formate užpildyta paraiška be parašų), pateikiama el. paštu bendruomeniuveikla23@gmail.com

Pareiškėjai paraiškas gali teikti naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

Paraiškos teikiamos pagal išplėstinėse seniūnaičių sueigose protokoliniu sprendimu, patvirtintas prioritetines vykdytinas ir finansuotinas veiklas, tenkinančias viešuosius gyvenamųjų vietovių bendruomenių poreikius ir atsižvelgiant į maksimalias ir minimalias sumas numatytas vienam projektui (1 lentelė )

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Bendrojo ir ūkio skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė tel. (8 381) 50 649 mob. (8 687) 50731,  el. paštas bendruomeniuveikla23@gmail.com  arba loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Paraiškos forma

Tvarkos aprašas

Išplėstinėse seniūnaičių sueigose protokoliniu sprendimu, patvirtintos prioritetinės vykdytinos ir finansuotinos veiklos

 

Anykščių rajono savivaldybės informacija

Atsiliepimai

Komentuoti