Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Regio potencialas LT“

Verslas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA) kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014– 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1- LVPA- K-850 „Regio potencialas LT“ .

Finansavimo tikslas:
Paskatinti labai mažų įmonių, mažų įmonių ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, kas savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Finansuojamos veiklos:
Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Galimi pareiškėjai:
MVĮ.

Atrankos būdas:
Projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur:
Kai projektui finansavimas teikiamas pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1), didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 25 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų).
Kai projektui finansavimas teikiamas pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų). Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma – 25 000 Eur (dvidešimt penki tūkstančiai eurų).

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:
Numatoma skirti iki 20 344 514 Eur (dvidešimt milijonų trijų šimtų keturiasdešimt keturių tūkstančių penkių šimtų keturiolikos eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų. Dėl finansavimo pareiškėjai priklausomai nuo projekto veiklų įgyvendinimo teritorijos konkuruoja apskrityse. Nesant konkurencijos konkrečioje apskrityje, likusios nepaskirstytos lėšų sumos Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu gali būti perskirstytos toms apskritims, kuriose projektų konkurencija ir finansavimo poreikis yra didžiausi. Apskritims lėšos yra paskirstomos taip: penkioms apskritims (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio, išskyrus Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybes) numatoma skirti 30 proc. lėšų, kas sudaro iki 6 103 354 Eur (šešių milijonų šimto trijų tūkstančių trijų šimtų penkiasdešimt keturių eurų), paskirstant apskritims lygiomis dalimis, kiekvienai po 1 220 670,80 Eur (vieną milijoną du šimtus dvidešimt tūkstančių šešis šimtus septyniasdešimt eurų aštuoniasdešimt centų) ir penkioms apskritims (Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių, Utenos) – 70 proc., kas sudaro iki 14 241 160 Eur (keturiolikos milijonų dviejų šimtų keturiasdešimt vieno tūkstančio šimto šešiasdešimt eurų), paskirstant apskritims lygiomis dalimis, kiekvienai po 2 848 232 Eur (du milijonus aštuonis šimtus keturiasdešimt aštuonis tūkstančius du šimtus trisdešimt du eurus). Jeigu, paskelbus kvietimus pagal teigiamai įvertintas paraiškas, prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra didesnė negu kvietimui skirta lėšų suma, įgyvendinančioji institucija gali teikti pasiūlymą Ministerijai dėl kvietime numatytos finansavimo sumos padidinimo. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę nurodytas sumas padidinti, neviršydama Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo: 

2018 m. lapkričio 23 d., 9:00.

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis paraiškų pateikimo terminas):

2019 m. vasario 25 d., 24:00.

Kita informacija:
Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų DMS tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).
Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Informacija apie paraiškų teikimą:

Paraiškų pateikimo būdas:
Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 4-721, 74 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2019 m. vasario 25 d. 24:00.
Konsultacijos, teikiant paraišką per DMS, bus teikiamos iki 2019 m. vasario 25 d. 16:00.
Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS - čia.
LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų.

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas:
LVPA

Įgyvendinančiosios institucijos adresas:
Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas):
Priemonės projektų tinkamumo klausimais: LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pareigas Karolis Balaišis, el. p. karolis.balaisis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 8500.
LVPA l. e. Verslo produktyvumo projektų skyriaus vedėjo pavaduotojos pareigas Elena Karolienė, el. p. elena.karoliene@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7419.
Bendraisiais klausimais: LVPA Komunikacijos skyriaus vedėja Eglė Žemaitienė, el. p. egle.zemaitiene@lvpa.lt, tel. (8 5) 210 9091.
Dėl paraiškų pateikimo per DMS:
LVPA Informacinių technologijų skyriaus vedėjas Vaidotas Šulskis, el. p. vaidotas.sulskis@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7454.

Interneto svetainės, kurioje galima rasti kvietimo dokumentus, adresas:
http://www.esinvesticijos.lt/paskelbti_kvietimai 
http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama-1/2014-2020-m/2014-2020m-galiojantys-kvietimai
http://lvpa.lt/lt/verslo-priemones

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros informacija

Atsiliepimai

Komentuoti