VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Tradiciniai amatininkai kviečiami teikti paraiškas

TAUTINIO PAVELDO PUOSELĖTOJAI KVIEČIAMI TEIKTI PARAIŠKAS

Nuo kovo 13 d. iki kovo 31 d tradiciniai amatininkai kviečiami teikti paraiškas pagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės ,,Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 189 700 Eur paramos lėšų.

 

   Tautinio paveldo veiklos finansavimo tikslas – skatinti tautinio paveldo produktų saugojimą, kūrimą ir realizavimą, populiarinti tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus, formuoti patrauklų tautinio paveldo produktų įvaizdį šalyje ir užsienyje. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos tautinio paveldo produktams saugoti, kurti, realizuoti ir populiarinti (toliau – Pagalba) teikimo iš valstybės biudžeto lėšų sąlygas ir tvarką nustato Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles.

 

Finansuojamos veiklos:

Pagal šią paramos priemonę Pagalba gali būti skiriama:

 • kompensuoti A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidas;
 • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktams kurti, pagaminti, demonstruoti, realizuoti ir (arba) tradiciniams amatams demonstruoti Lietuvoje ir (arba) užsienyje;
 • A ir (ar) B kategorijos tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių leidybai;
 • tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti.

 

Tinkami pareiškėjai ir galutiniai pagalbos gavėjai

 • fiziniai asmenys, kuriems suteiktas A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatas ir kurie yra sumokėję atitinkamą valstybės rinkliavą;
 • fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ir (arba) gaminantys, ir (arba) realizuojantys sertifikuotus A arba B kategorijos tautinio paveldo produktus;
 • asociacijos, vienijančios tautinio paveldo produktų kūrėjus;
 • A kategorijos tradicinių amatų meistrai ir (arba) tradicinių amatų centrai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą tradicinių amatų centro apibrėžimą bei atlieka Įstatyme nustatytas funkcijas, kai tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus veda A kategorijos tradicinių amatų meistrai.

 

Paraiškų teikimo būdai

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu dokumentai@nma.lt. El. paštu teikiami dokumentai  turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos elektroniniu paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.

 

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia galima pagalbos suma, teikiama vienam galutiniam pagalbos gavėjui vieniems metams – 10 000 Eur.

 

   Galutiniai pagalbos gavėjai yra fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriantys ir (ar) gaminantys tautinio paveldo produktus Lietuvoje. Jeigu paraišką teikia asociacija arba tradicinių amatų centras, galutinis pagalbos gavėjas yra jos / jo narys, nurodytas paraiškos galutinių pagalbos gavėjų sąraše. Galutiniu pagalbos gavėju gali būti ir asociacija bei tradicinių amatų centras, jei prašoma paramos:

 • įrangos tradiciniams amatams gyvai demonstruoti ir (ar) tautinio paveldo produktams demonstruoti ir (ar) realizuoti mugėse, parodose įsigijimui, įrengimui, nuomos išlaidoms (tos pačios rūšies įrangos įsigijimo atveju kompensuojama vieną kartą per 5 metus);
 • tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių (taip pat ir elektroninių leidinių, vaizdo klipų) kūrimo, rengimo, maketavimo, vertimo ir leidybos išlaidoms.

Vadovaujantis Taisyklių 16.2 punktu, gali būti finansuojama:

 • iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai kreipiamasi paramos tautinio paveldo produkto sertifikavimo išlaidoms;
 • iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems kurti / realizuoti / populiarinti teikiama paraiška). Vienam galutiniam pagalbos gavėjui tinkamos finansuoti projekto išlaidos negali viršyti paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos:
 • iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;
 • iki 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems kurti / realizuoti / populiarinti teikiama paraiška;
 • iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu galutinis pagalbos gavėjas yra tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijanti asociacija arba tradicinių amatų centras.
 • Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai kreipiamasi paramos tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti ir neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos.

Atkreiptinas dėmesys, kad:

 • Pagalba tradicinio amato demonstravimui gali būti skiriama, jeigu pareiškėjas amato demonstravimo metu programėlės „NMA agro“ pagalba išsiunčia NMA pranešimą ir nuotrauką(-as), įrodančią(-as) amato demonstravimą renginio metu;
 • Pagalba tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimas organizuoti gali būti skiriama, jeigu pareiškėjas gyvai vedamo užsiėmimo metu programėlės „NMA agro“ pagalba išsiunčia NMA pranešimą ir nuotrauką(-as), įrodančią(-as) užsiėmimo vykdymą bei dalyvių skaičių.

Tinkamos finansuoti išlaidos

 

   Skiriamų lėšų dydis skaičiuojamas atsižvelgiant tik į paraiškoje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas. Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos išlaidų rūšys ir įkainiai nurodyti Taisyklių IV skyriuje. Atkreiptinas dėmesys, kad šių metų Taisyklėse yra pasikeitę kai kurių išlaidų bei žaliavų kompensuojami įkainiai.

 

Pažymėtina, kad pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) už numatomas įsigyti (įsigytas) prekes ir paslaugas nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai:

 • jį faktiškai sumoka pareiškėjas, nesantis PVM mokėtojas;
 • pareiškėjo, PVM mokėtojo, veikla, kuriai organizuoti teikiama Pagalba pagal Taisykles , nėra laikoma ekonomine veikla, ir už įsigytas šiai veiklai reikalingas prekes ar paslaugas pareiškėjas negalės susigrąžinti PVM.

 

Jeigu PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida, pareiškėjas įsipareigoja nesiekti susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto.

 

Lėšų skyrimas ir atrankos kriterijai

Jeigu gautose paraiškose bendras prašomos pagalbos sumos poreikis didesnis nei paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirta bendra pagalbos suma, pareiškėjams taikomi šie pirmumo kriterijai (mažėjančios svarbos tvarka):

 1. paraiška teikiama organizuoti sertifikuotą tradicinį renginį;
 2. pareiškėjas nėra maitinimo paslaugas teikianti įmonė (jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai).

Jei pritaikius pirmumo kriterijus kvietimui skirtų lėšų nepakanka antrąjį pirmumo kriterijų atitinkančioms paraiškoms finansuoti, paraiškos reitinguojamos pagal surinktų atrankos balų skaičių:

 • kai paraiška teikiama dalyvauti Lietuvos Respublikoje rengiamose seną tradiciją turinčiose parodose, mugėse ir (ar) kituose viešuosiuose renginiuose, gali būti skiriama po 1 balą už kiekvieną renginį (už atitiktį šiam kriterijui maksimali balų suma – 10):
 • Dainų šventė;
 • Šv. Baltramiejaus mugė;
 • tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis „Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“;
 • festivalis „Skamba, skamba kankliai“;
 • Kaziuko mugė;
 • respublikinė konkursinė liaudies meno paroda „Aukso vainikas“;
 • tarptautinis folkloro festivalis „Baltica“;
 • festivalis „Sostinės dienos“;
 • Jūros šventė;
 • tarptautinis folkloro festivalis „Parbėg laivelis“;
 • kai paraiška teikiama tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams organizuoti, gali būti skiriama po 1 balą už kiekvieną edukacinį užsiėmimą (už šį kriterijų maksimali balų suma – 10);
 • kai paraiška teikiama tradicinio amato demonstravimui renginio metu, gali būti skiriama po 1 balą už kiekvieną renginį, kuriame demonstruojamas amatas (už šį kriterijų maksimali balų suma – 10).

   Tradicinio amato demonstravimu laikoma produkto ar gaminio gamybos proceso rodymas gyvai. Atrankos balai gali būti skiriami tradiciniams amatininkams, turintiems A kategorijos tautinio paveldo produkto sertifikatą, už šių amatų demonstravimą: audimo, batsiuvystės, drožybos, juvelyrikos, kailiadirbystės, kalvystės, knygrišystės, margučių marginimo, muilo gaminimo, odininkystės, pynimo, puodininkystės, žaislininkystės, tošininkystės, verpimo, vilnos vėlimo ir žvakininkystės;

 • kai paraiška teikiama tautinio paveldo produktų populiarinimo leidinių, taip pat ir elektroninių leidinių, vaizdo klipų kūrimui, rengimui, maketavimui, vertimui ir leidybai gali būti skiriami 2 balai;
 • kai paraiška teikiama populiarinti ne maisto ir gėrimų tautinio paveldo produktus gali būti skiriami 2 balai. Jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, reikalavimą turi atitikti visi galutiniai pagalbos gavėjai;
 • kai paraiškos projekte numatoma daugiau prisidėti nuosavomis lėšomis gali būti skiriami 2 balai. Paraiškoje nurodomas ne mažiau kaip 10 proc. punktais mažesnis nei galimas maksimalus pagalbos dydis, nurodytas 16.2 punkte;
 • kai pagalba pagal Taisykles būtų gaunama pirmą kartą, gali būti skiriami 2 balai (balai nesuteikiami, jei pareiškėjas yra asociacija arba tradicinių amatų centras).

 

Naudinga informacija

 

NMA informacija

https://www.tautinispaveldas.lt nuotrauka

 

Atsiliepimai

Komentuoti