VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMĄ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOMS VYKDYTI

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ATRANKOS SĄLYGOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos (akademinė valanda – 45 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 akademinių valandų. Programos baigiamos vykdyti iki kalendorinių metų pabaigos.

Minimalus besimokančių suaugusiųjų skaičius grupėje – 15.

Programos vykdytojas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei vienoje paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.

 

PROGRAMŲ FINANSAVIMO PRIORITETAI:

1. Programa pagrįsta suaugusiųjų švietimo poreikių tyrimo rezultatais;

2. Programoje numatytas mokymosi kompetencijos ugdymas ir įgyvendinimas;

3. Asmenų su negalia dalyvavimas veiklose;

4. Papildomo finansavimo šaltinių pritraukimas (prie programos prisideda daugiau kaip 10 proc. nuo programai įgyvendinti reikalingos sumos).

 

TINKAMOS PROGRAMOS VYKDYMO IŠLAIDOS:

1. Programą administruojančio ir vykdančio personalo darbo užmokestis ir su darbo santykiais susiję darbdavio įsipareigojimai, apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat administruojančio ir (ar) vykdančio personalo paslaugų įsigijimas (užsiimantys individualia veikla pagal pažymą ir kt.);

2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: programai vykdyti būtinų kanceliarinių prekių, mokymosi priemonių įsigijimas, maitinimo, transporto, patalpų, organizacinės technikos nuomos, išlaidos kurui, lektorių paslaugų, metodinės medžiagos, apgyvendinimo, komisinio mokesčio už banko dokumentų tvarkymą, Programos viešinimo ir kt. pagrįstos, Programos vykdymui būtinos išlaidos.

 

 LĖŠOS, KURIOS NEGALI BŪTI NUMATYTOS IR NAUDOJAMOS PROGRAMAI VYKDYTI:

1. ūkio inventoriui, baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai, medicinos įrangai ir kitoms priemonėms ir įrangai, kuri nenusidėvi per vienerius metus, o jos vieneto vertė yra didesnė negu 500 eurų, įsigyti;

2. įsiskolinimams padengti;

3. ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir statybai, patalpų eksploatacijai, darbo užmokesčiui, nesusijusiam su Programos vykdymu;

4. paraiškos ir programos parengimo išlaidoms padengti;

5. programoje nenumatytoms išlaidoms (prekėms, paslaugoms) finansuoti;

6. veikloms, kurios bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

Konkursui teikiami šie dokumentai:

1. paraiška;

2. dokumentai, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį;

3. dokumentai, įrodantys neformaliojo suaugusių švietimo poreikių tyrimo rezultatus, jei paraiškoje nurodomas 10.1 papunktyje įvardintas prioritetas.

 

KADA IR KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Iki 2022 m. balandžio 26 d. 17 val.

Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, sunumeruota kartu su pridedamais dokumentais, pasirašyta ir antspauduota. Paraiškas kartu su priedais viename pdf faile galima teikti el. paštu (nijole.pranckeviciene@anyksciai.lt) arba naudojantis administracinių ir viešųjų paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

 

 

Programos vertinamos balais (aukščiausias galimas įvertinimas yra 52 balai) pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos vertinimo formoje pateiktus vertinimo kriterijus (Aprašo 3 priedas). Finansavimas gali būti skiriamas tik jei programa įvertinama 27 ir daugiau balų (daugiau kaip 50 proc. galimų surinkti balų). Programą įvertinus 26 ir mažiau balų – lėšos neskiriamos.

BALŲ SKAIČIAVIMAS

 

DAUGIAU INFORMACIJOS:

https://www.anyksciai.lt/

 

Atsiliepimai

Komentuoti