VšĮ Anykščių turizmo ir verslo informacijos centras

Kaimo plėtra - Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis

Kvietimas teikti paraiškas

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“

 

PRIORITETAI

Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkio, miškininkystės sektoriuose ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą; skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje; atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas; skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

 

TIKSLINĖS SRITYS

Inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo kaimo vietovėse skatinimas; mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas; miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra; pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas; biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas; atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų naudojimas bioekonomikoje; šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimas; anglies dioksido konservavimo ir sekvestracijos skatinimas; veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, darbo vietų kūrimo lengvinimas.

 

REMIAMA VEIKLA

Konsultavimo paslaugos ūkininkams, jauniesiems ūkininkams ar kitiems žemės valdytojams, miško valdytojams ar kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms.

 

KAS GALI KREIPTIS IR KOKIA NUMATYTA LĖŠŲ SUMA

Lėšų suma, kuri gali būti paskirstyta konsultavimo paslaugoms gauti pagal atskiras

konsultavimo paslaugų sritis 2021–2023 metams, yra:

• ūkininkams, jauniesiems ūkininkams (kuriems nesuėjo 41 metai) ir kitiems žemės valdytojams – 1 675 000 Eur;

• miško valdytojams – 200 000 Eur;

• kaimo vietovėse veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (veikiančioms ne ilgiau nei 3 metus ir turinčioms bent 2 darbuotojus) – 125 000 Eur.

 

KADA TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškų priėmimas nuo 2021-07-19 iki 2021-08-31

 

KUR TEIKTI PARAIŠKAS

Paraiškos NMA turi būti pateiktos elektronine forma, užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis dokumentas – nuskenuotas).

 

Turintys klausimų gali kreiptis į NMA:

- telefonu: (8 5) 252 6999, 1841

- faksu (8 5) 252 6945

- elektroniniu paštu info@nma.lt

 

Daugiau informacijos https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-pasinaudoti-konsultavimo-paslaugomis-2021-m/34450?tab=1

 

 

Atsiliepimai

Komentuoti