Kovo 15 d. Filmas „Dėdė Rokas ir Nida“

Kovo 15 dieną, 18:00 valandą, Anykščių kultūros centre bus rodomas filmas "Dėdė Rokas ir Nida".

Tai pilna nuo­tykių roman­tinė komedija, kurios veiks­mas mus nuke­lia į graži­ausią Lietu­vos kam­pelį – Nidą. Čia gyvena Gin­taras, buvęs vienas geri­ausių Pabaltijo šalių buri­uo­tojų, kuris po nelaimingo atsi­tikimo jūroje atsiri­bojo nuo jos, buri­av­imo ir paties savęs. Tačiau jo gyven­i­mas apsiverčia aukš­tyn kojomis, kai vieną dieną Gin­taras sulaukia bro­lio skam­bučio. Bro­lis prašo vasarai pri­imti sūnėną Roką, kuris, anot jo, yra pasukęs gyven­imo klystke­li­ais, tikė­dama­sis, jog atosto­gos Nidoje sug­rąžins jaun­uolį į doros kelią. Keli­au­damas į Nidą Rokas sutinka savo gyven­imo meilę, dėl kurios vėliau jam tenka gerokai pakovoti.

Atvykęs į Nidą Rokas pam­ato jach­tas ir netrukus jas pamil­sta. Nuo šiol didži­au­sia jo sva­jonė – daly­vauti regatoje.