Balandžio 7 d. EMMAGIC

Koncertai

Bili­eto kaina vaikams 3 € suau­gusiems 5

Beveik 1200 darbo valandų, per 15 000 žiūrovų, 20 didžiųjų scenų, virš 30 skirt­ingų Euro­pos miestų. Būdamas vos 24ų jau 11 metų save dovanoja žiūrovams scenoje.

• Būdamas try­likos metų tapo Lietu­vos Ili­uzion­istų Klubo narys.
• Sulaukęs ketu­ri­o­likos metų įstojo į Balti­jos Šalių Ili­uzion­istų Aso­ciaciją – A.M.B.E.R.
• Būdamas penki­o­likos metų tapo lau­re­atu tarp­tautinėje mag­i­jos fiestoje
„Ste­buklų kar­a­vanas“ atlik­damas vieną seni­ausių „ili­uzionų“ visame
pasaulyje — „META­MOR­PHO­SIS“.
• Būdamas vos penki­o­likos metų su
savo pro­grama kon­cer­tavo visoje Lietu­voje netik pri­vači­u­ose rengini­u­ose,
bet ir miestų kultūros rūmu­ose.
• Būdamas šeši­o­likos – kon­cer­tavo visose Pabaltijo šal­yse.
• 2009 metais – buvo pri­pažin­tas jau­ni­au­siu pro­fe­sion­aliu Pabaltijo ili­uzion­istu.
• Būdamas sep­tynio­likos metų pasirodė Euro­pos ili­uzion­istų kon­grese Lenki­joje.
• GINESO REKO­R­DININKAS – pasaulyje vos penk­tas ili­uzion­istas viešai pradan­g­inęs neju­dantį objektą.
• „Aklojo važi­av­imo“ REKO­R­DININKAS BALTI­JOS ŠAL­YSE, užriš­tomis akimis,
vairuo­damas auto­mo­bilį įveikė beveik 13-​os kilo­metrų dis­tan­ciją.
• Vien­in­telis ili­uzion­istas Pabal­tyje vedan­tis inter­ak­tyvią ir edukac­inę mag­i­jos pamoką vaikams mokyk­lose.
• Gas­troles išplėtęs ne tik Balti­jos šal­yse bet ir visoje Skandinavijoje!