Spalio 27 d. Irmos Jurgelevičiūtės koncertas

Perėjusi ugnį ir van­denį, audras ir šaltį, patyrusi dži­augsmą ir negan­das, apke­li­avusi pusę pasaulio ir išlikusi tokia pati energinga, atvira, šilta POP muzikos žvaigždė Irma Jurgele­vičiūtė atvyk­sta pas mus prim­inti dainas, į kurias suverti išgyven­i­mai ir dži­augsmingi atradi­mai, ais­tra ir kančia, ir ilgesys to, kas tikra.

Kon­certo metu dain­ininkės atvi­rav­i­mai: „Kas aš?“, „Kas mes?“, „Kas yra laimė?“, „Ar gali triukšme išgirsti tylą?“ priverčia susimąstyti kiekvieną.

- Laikas — tarsi meilė. Jis — nedalo­mas ir beribis — mūsų neišskyrė, grįžau… Ačiū, kad laukei, - sako dainininkė.

Kokia bebūtų prieš­taringa Irmos asmenybė, sug­e­bėji­mas dal­in­tis savo pažei­dži­a­mumu ir nesu­vaid­intu nuošir­dumu, nepalieka abejingo nei vieno klausy­tojo. Dain­ininkės išskirt­inį, jautrų ir unikalų balsą žino ne viena, ne dvi ir ne trys kar­tos, jos balsą leng­vai gal­ima atpažinti iš kitų balsų.

- Tik­i­u­osi daugelį dainų dain­u­osime visi kartu, bus šil­tas, kupinas pavasar­iškos nuo­taikos mūsų pasi­maty­mas. Lauk­siu tavęs, - sako Irma.

O visą kon­cert­inį vakarą puoš šviesų teatras, tad, jei pavar­gai nuo triukšmo ir amžino lėkimo, ateik

SPALIO 27 D. 18 VAL. į Anykščių kultūros centrą.

Bili­eto kaina 8 €