Birželio 13 - 14 d. Gedulo ir vilties diena

Ged­ulo ir vil­ties dienos programa

Birže­lio 13 d.

19 val. Mišios Šv. evan­ge­listo Mato bažnyčioje.

20 val. Juodojo birže­lio atmin­imo akcija „Liep­sno­jan­tis žodis–LIETUVA“ prie pamin­klo Laisvei A. Baranausko aikštėje.

Gėlių padėji­mas siau­rojo geležinke­lio stotyje.

Birže­lio 14 d.

12 val. Vėli­avos kėlimo cer­e­monija prie pamin­klo Laisvei A. Baranausko aikštėje.

12. 30 val. Kamer­inės muzikos kon­cer­tas Anykščių kultūros centre.

Atlikė­jai:

Rober­tas Grod (violončelė)

Eugeni­jus Žarskus (fortepijonas)

Šiek tiek apie 12. 30 val. koncertą:

ROBERT GROD (Vio­lončelė), EUGENI­JUS ŽARSKUS(Fortepijonas)

Pro­gramoje: P.Locatelli, R.Schumann, B.Britten

Rober­tas Grod gimė Lietu­voje (1991 m.), griežti vio­lončele pradėjo nuo šešerių. Baigė B. Dvar­i­ono dešimt­metę muzikos mokyklą, moky­to­jos J. Veive­r­ienės klasę. Nuo 2010-​ųjų studi­juoja Maskvos val­sty­binėje P. Čaikovskio kon­ser­va­tori­joje, N. Šahovska­jos klasėje. Daly­vavo įvair­i­u­ose nacionalin­i­u­ose fes­ti­val­i­u­ose ir konkur­su­ose, yra respub­likinio J. Urbos sty­gininkų konkurso nugalė­to­jas ir stipen­di­antas. 2012-​aisiais S. Kozolupovo vio­lončelininkų konkurse Maskvoje pelnė 1 premiją.

Eugeni­jus Žarskus gimė 1972 m. Ramy­ga­loje . Mokėsi Ramy­ga­los muzikos mokyk­loje ‚moky­to­jos. Z.Sakalauskienės klasėje . Nuo 1985 m. mokėsi Vil­ni­aus M.K.Čiurlionio menų gim­naz­i­joje, moky­to­jos N.Kereševičienės klasėje. Tapo respub­likinių ir tarp­tau­tinio konkurso lau­re­atu. Grojo su Lietu­vos nacionaliniu sim­foniniu orkestru .

1999 m. baigė bakalauro ir mag­is­tran­tūros studi­jas Lietu­vos muzikos akademi­joje ‚pro­fe­sorės M Azizbekovos ir pro­fe­sorės. B.Vainiūnaitės fortepi­jono klasėse ‚taip pat A.Vainiūnaitės kamerinio ansam­blio klasėje.

Šiuo metu dirba Nacional­inėje M.K.Čiurlionio menų mokyk­loje .Daly­vavo Lietu­vos Nacional­inės Fil­har­moni­jos , M.Rostropovičiaus fondo ‚ Tarp­tau­tinio T.Manno ‚Vil­ni­aus “ Kris­tupo vasaros “ , Tytu­vėnų fes­ti­valių ren­gia­mu­ose koncertuose .

Pasak išk­i­laus XX a. prancūzų kom­poz­i­to­ri­aus Olivier Mes­si­aeno, muzika – tai laiko ir erd­vės, skambe­sio ir spalvos dialo­gas. Šią mintį savaip perteikia ir Roberto Grod bei Eugeni­jaus Žarskaus parengta Bacho, Bethoveno, Dvořáko, Poulenco muzikos pro­grama, kuri be kita ko atsisklei­džia per vio­lončelės ir fortepi­jono, stilis­tinių epochų ir klasikinių žanrų, kon­tek­stų ir skonių dialogą. Sykiu tai ir kelionė, nuosek­liai pri­menanti du šimt­mečius puoselėtą ver­ty­bių bei patirčių dialogą.